Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 2 Sıra: 2 / No: 676 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

Paylaşım Ekonomisi: Airbnb Örneği
Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR-Arş. Gör. Duygu ÇELEBİ
Yaşar Üniversitesi İİBF, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Özet: Günümüzde paylaşım kültürü internetin sağladığı imkânlar ile hızlı bir değişim geçirmiş ve geçmişte yakın çevre ile sınırlanan paylaşım anlayışı, çevrimiçi platformlar ve mobil uygulamaların gelişmesi ile yerini yabancılarla paylaşıma bırakmıştır. Paylaşım ekonomisi; atıl duran mal veya hizmetlerin paylaşım yoluyla ekonomik olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Değişen tüketici davranışları ile birlikte, tüketicilerin sahiplikten çok tecrübe odaklı tüketime yönelmesi hizmet sektörünü paylaşım ekonomisi paydaşlarından biri konumuna getirmiştir. Geniş hacimli paylaşım ekonomisinin etkileri tartışılırken; birçok alana hızla yayılmakta ve özellikle turizm alanının farklı kollarında ön plana çıkmaktadır. Paylaşım ekonomisi ve turizmi ortak paydada buluşturan Airbnb platformu; arz ve talebi oluşturan tarafların konum, zaman, ücret ve turist ile ev sahibinin itibarının uygun şekilde eşleşmesini sağlayan bir aracı rolündedir. Bu çalışma, keşfedici araştırma türlerinde sıklıkla kullanılan bir araştırma tekniği olan nitel araştırma yöntemi uygulanarak Airbnb resmi web sitesinden (www.airbnb.com.tr) veri toplanmış ve toplanan bu veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu çalışma, Airbnb Türkiye kapasitesini iller bazında ortaya çıkarmak ve çıkan sonucu paylaşım ekonomisi yaklaşımı ile açıklayarak Türkiye nezdinde değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Paylaşım, Paylaşım Ekonomisi, Ortak Tüketim

 

Abstract: Today, sharing culture has changed dramatically with the benefits that are provided by the internet. Thus, recent advances in online platforms and mobile applications has transformed the actors of sharing culture from neighborhood to total strangers. Sharing economy is defined as the economic utilization of the idle products or services through sharing. Along with the changing consumer behaviors, consumption patterns have shifted from ownership to experiential consumption that has resulted in service industry becoming the main stakeholder of sharing economy. While the effects of high volume sharing economy has been debating, it is spreading very fast in many areas especially in the tourism industry. Airbnb platform bringing sharing economy and tourism to the common ground acts as a mediator between the parties of supply and demand that matches location, time, price and reputation of the host and the tourist. In this exploratory study, a qualitative research method was used and research data was collected from the official website of Airbnb (www.airbnb.com.tr) through content analysis and then the research findings were interpreted accordingly. This research paper aims to examine the Airbnb accommodation capacity of Turkey on a regional basis and tries to explain the results based on sharing economy.


Keywords: Sharing, Sharing Economy, Collaborative Consumption

 

 


59410 kez görüldü, 10934 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi