Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 4 Sıra: 10 / No: 613 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0304.x

Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Bir Mikro Uygulama
Yard.Doç.Dr.Halim TATLI
Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Özet
Bu çalışmada, kadınların işgücüne katılımının üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bingöl kent merkezinde Ekim-Aralık 2014 tarihlerinde 400 kadına uygulanan bir anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Kadınların işgücüne katılımı bağımlı değişken, eğitim durumu, çocuk sayısı, eşinin aylık geliri, hanenin aylık geliri ve çalışma isteğinin taciz ve dedikodu gibi korku durumlarının etkilediğine inanmak açıklayıcı değişkenler olarak alınmıştır. Analizlerde lojistik regresyon kullanılmıştır. Lojistik regresyon analizi sonucunda; eğitim durumu ve hanenin aylık gelirikadınların işgücüne katılma olasılığını artırdığı saptanmıştır. Buna karşılık çocuk sayısı, eşinin aylık geliri ve çalışma isteğinin taciz ve dedikodu gibi korku durumlarının etkilediğine inanmanın kadınların işgücüne katılma olasılığını azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:Kadın İşgücü, İşgücüne Katılım, Logit Model, Bingöl.

AbstractIn this study, we aimed to identify the factors that impact on labor force participation of women. Data was obtained from a questionnaire that is conducted to 400 women in Bingöl in the October-December 2014. Women`s labor force participation is regarded as a dependent variable, whereas educational status, number of children, monthly income of the wife, monthly income of the household and believing that willingness to work effects situations of fears like harassment and gossip are taken as explanatory variables. In analysis process, logistic regression was used. According to the results of logistic regression; educational status and monthly income of the household was found to increase labor force participation of women.In contrast, number of children, monthly income of the wife and believing that willingness to work effects situations of fears like harassment and gossip was determined to decrease labor force participation of women.


Keywords: Female Labor Force, Participation Labor Force, Logit Model, Bingol

63890 kez görüldü, 2189 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi