Yıl: 2002/ Cilt: 4 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 129 /     DOI:

İşsizlik Sigortası
Kazım YİĞİT
Türkiye İş Kurumu Bursa İl Müdürü

İşsizlik sigortası uygulaması dünya da ilk olarak 1911 yılında İngiltere'‘de uygulanmaya konmuştur. Bu sistemi getiren kişi Winston CHURCHILL ‘dir. Ülkemizde ise İşsizlik Sigortası 1952 yılından itibaren çeşitli dönemlerde gündeme gelmiş, konuya ilişkin çeşitli raporlar hazırlanmıştır. Nihayetinde İşsizlik Sigortası, 8 Eylül 1999 tarihinde 23810 nolu Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dünya ‘da ilk uygulanan İşsizlik Sigortasından itibaren takriben 90 yıl sonra ülkemiz için bir rüya gerçekleşmiştir.

     İşsizlik Sigortası, sosyal gelişimi ve adil bir gelir dağılımını amaçlayan sosyal devlet olma ilkesinin bir aracıdır.

     İşsizlik Sigortası, işsiz kalma halinde gelir kaybını giderici ve yeni iş bulma çabasını finanse edici bir özellik taşımaktadır.

İşsizlik Sigortası, sigortalı İşsizin hem kendi ve aile fertlerinin hayatlarını idame ettirmesinde destekleyici, hem de devlet tarafından sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkan kılmaktadır.

İşsizlik Sigortası, kayıt dışı istihdamla mücadelede etkili bir konumdadır. Sigorta hizmetlerinden yoksun olmak isteyen çalışanlar sosyal sigorta şemsiyesi altına gireceklerdir.

İşsizlik sigortası uygulaması Türkiye ‘de primli bir sistemdir. Prime dayalı bir sigortacılık tekniğine göre hareket eder.

İşsizlik Sigortası hizmetlerinden 31 Ocak 2002 tarihinden itibaren kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler yararlanabilecektir. Bu tarihten önce işsiz kalanlar her ne şekilde olursa olsun İşsizlik Sigortası hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KİMLER FAYDALANACAKTIR.?

     Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması,

     1 Haziran 2000 tarihinden itibaren en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş bulunması,

      İşten ayrılmadan önceki son 120 gün sürekli çalışmış olması,

     İşverence düzenlenen İAB (İşten Ayrılma Bildirgesi) ile 30 gün içerisinde İş-Kur Müdürlüğü ‘ne şahsen başvurması gerekmektedir.

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KİMLER FAYDALANAMAYACAK.?

     İşinden istifa edenler,

     Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar nedeniyle işveren tarafından işine son verilenler,

     İş sözleşmesinin grev, lokavt gibi nedenlerle aksıya alınanlar,

     1 Haziran 2000 tarihinden bu yana 600 günden az sigortalı çalışanlar ve işten çıkış tarihinden geriye doğru 120 günden az sigortalılık süresi olanlar,

     Her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir elde edenler,

     Askerlik ve evlenme nedeniyle hizmet akdini sona erdirenler,

İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ (İAB)

İşveren tarafından 31 Ocak 2002 tarihinden itibaren her hangi bir nedenle hizmet akdi sona eren her işçi için üç nüsha

İAB (İşten Ayrılma Bildirgesi) düzenlenir. İşveren bu bildirgenin bir nüshasını 15 gün içinde İşyerinin bulunduğu İş-Kur Müdürlüğü ‘ne ulaştırmak, bir nüshasını sigortalı işsize vermek, bir nüshasını işyerinde saklamakla yükümlüdür.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN BAŞLAR ve ÖDENİR. ?

Sigortalı işsizin işsizlik ödeneği, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren hesaplanacaktır. İlk işsizlik ödemesi, ödeneğe hak kazanma koşullarının yerine getirildiği tarihi izleyen ayın sonunda yapılacaktır. İşsizlik ödeneği, aylık olarak her ayın sonunda İŞKUR tarafından sigortalı işsiz adına açtırılacak banka hesabına yatırılacaktır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE ÖDENECEKTİR.?

a) 600 gün sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilecektir. 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEKİ MİKTARLAR NELERDİR.?

En düşük işsizlik ödeneği : 81.291.000.-

En Yüksek İşsizlik ödeneği : 162.582.000.-

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER NELERDİR.?

İşsizlik ödeneği alırken sigortalı işsiz tarafından :

a)   İŞKUR tarafından teklif edilen, durumuna uygun bir işi reddetmesi,

b)   Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığının Kurumca tespit edilmesi, 

c)    İŞKUR tarafından önerilen meslek eğitimine katılmaması veya yarıda bırakması, 

d)    İŞKUR tarafından yapılan mesleki kurs veya işe yerleştirme çağrılarının dikkate almaması

İAB ‘NİN KURUMA VERİLMEMESİ DURUMUNDA

İDARİ PARA CEZASI :

İAB (İşten Ayrılma Bildirgesi)’ yi süresi içerisinde Kuruma vermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili birimine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. 

* Kazım YİĞİT Türkiye İş Kurumu Bursa İl Müdürü
42520 kez görüldü, 1 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi