Yıl: 2023/ Cilt: 25 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 810 /     DOI:

Çalışma Yaşamında Yaşa Dayalı Ayrımcılık ve Türkiye`deki Hukuki Düzenlemeler
Arş. Gör. Mevsim Çağla CENGİZ
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

Geçmişten günümüze çalışma hayatında pek çok ayrımcılık türüyle karşılaşılmaktadır.  Bunlardan biri de yaş ayrımcılığıdır ve sonuçları da hem çalışan hem örgüt hem de toplum açısından oldukça ciddidir. Buna rağmen ülkemizde bu konuya gerekli önemin verilmediği görülmektedir. Nitekim yaşa dayalı ayrımcılığı önleme konusundaki ilgili 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun’u günümüze çok yakın bir tarihte, 2016 yılında çıkarılmıştır. Dolayısıyla alanyazında yaşa dayalı ayrımcılık konusunun ve hukuki yaptırımlarının incelenerek yorumlanmasında bir ihtiyacın oluştuğu saptanmıştır.  Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, çalışma hayatında yaşa dayalı ayrımcılık olgusunu incelemek ve ardından da Türkiye’de bu konuda yapılmış yasal düzenlemeleri aktararak değerlendirmektir. Bu bağlamda nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada öncelikli olarak ayrımcılık konusuna yer verilmiş ve pozitif-negatif ve doğrudan-dolaylı ayrımcılık kavramlarına dair tanımlamalar yapılmıştır. Ardından da çalışma hayatında ayrımcılık konusu ele alınmış ve sonrasında da bu ayrımcılığın bir türü olan yaşa dayalı ayrımcılık olgusu incelenmiştir. Devamında ise Türkiye’de yaşa dayalı ayrımcılık konusunda yapılan hukuki düzenlemelere yer verilmiş ve hemen sonrasında da Türkiye’de yaşa dayalı ayrımcılığın hukuki yaptırımları olarak ifade edilen ayrımcılık ve kötü niyet tazminatları incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de yaşa dayalı ayrımcılık konusu henüz tam anlamıyla bir sorun olarak görülmemekte dolayısıyla da hukuki düzenlemeler bu bağlamda eksik kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Yaş Ayrımcılığı, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun’u,  Ayrımcılık Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı

Abstract

From past to present, many types of discrimination are encountered in working life. One of them is age discrimination and its consequences are very serious for both the employee, the organization and the society. Despite this, it is seen that the necessary importance is not given to this issue in our country. As a matter of fact, the Turkish Human Rights and Equality Institution Law No. 6701 on the prevention of age-based discrimination was enacted in 2016, very recently. Therefore, it has been determined that there is a need in the literature to examine and interpret the issue of age-based discrimination and its legal sanctions. In this context, the aim of this study is to examine the phenomenon of age-based discrimination in working life and then to evaluate the legal regulations made in Turkey on this issue. In this context, in this study, in which the qualitative research method was used, the subject of discrimination was primarily included and definitions of the concepts of positive-negative and direct-indirect discrimination were made. Then, the issue of discrimination in working life was discussed and then the phenomenon of discrimination based on age, which is a type of this discrimination, was examined. Afterwards, the legal regulations on age-based discrimination in Turkey are included, and right after that, discrimination and bad faith compensations, which are expressed as legal sanctions for age-based discrimination in Turkey, are examined. According to the results obtained from the research, the issue of age-based discrimination in Turkey is not yet seen as a problem in the full sense, so legal regulations are lacking in this context.

Keywords: Discrimination, Age Discrimination, Turkish Human Rights and Equality Institution Law No. 6701, Discrimination Compensation, Bad Faith Compensation


8519 kez görüldü, 292 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi