Yıl: 2023/ Cilt: 25 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 809 /     DOI:

Göç, Sınıf ve Örgüt: Türkiye`de İşçi Sendikaları ve Suriyeli Göçmen İşçiler
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bilge KAHRAMAN-Dr. Öğretim Üyesi Alter KAHRAMAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Özet

Bu makale Türkiye’de sendikaların Suriyeli göçmen işçilere yaklaşımını, göçmenlere yönelik faaliyetlerini, bunların kapsam ve niteliklerini incelemektedir. Çalışmada öncelikle sendika kavramı kısaca incelenmiş, doğuşundan bugüne ne gibi değişimler geçirdiğine değinilmiştir. Ardından sendika-göçmen işçi ilişkisini içeren literatüre değinilerek Türkiye’deki Suriyeli göçmen işçiler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada ayrıca yarı-yapılandırılmış soru kâğıdı kullanılarak işçi sendikalarının konfederasyon düzeyindeki temsilcileri ve tekstil, inşaat, gıda, turizm işkollarında örgütlü sendikalardan yetkili kişiler ile mülakatlar yapılarak alandan bilgi toplanmıştır. Çalışma bazı sendikaların göçmen işçilerin sorunlarını gündeme aldıklarını, göçmenlere yönelik sınırlı da olsa bazı faaliyetlerde bulunmaya başladığını ortaya koymuştur. Bunun yanında Türkiye’de ilk defa dünyadaki benzer örneklerde rastlanıldığı şekilde sadece göçmenlere hitap eden ve göçmenlerin haklarını savunan ‘Göçmen Sendikası Girişimi’ adı altında bir sendikal oluşum ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Göçmen İşçiler, Sendikalar, Suriyeliler, Göçmen Sendikası

Abstract

This article examines the approach of trade unions towards Syrian migrant workers, their activities towards immigrants, and their scope and characteristics. The study begins by briefly examining the concept of unions and the changes they have undergone since their inception. The literature on the relationship between unions and migrant workers is then discussed, with a focus on Syrian migrant workers in Turkey. The study gathered information by conducting semi-structured interviews with representatives of trade unions at the confederation level and authorized personnel from unions organized in the textile, construction, food, and tourism sectors. The study revealed that some trade unions put the problems of migrant workers on their agendas and started to engage in some activities, albeit limited, towards immigrants. Moreover, a trade union organization named ‘Immigrant Union Initiative’ has emerged in Turkey, which, like similar organizations around the world, advocates for the rights of immigrants and is exclusively dedicated to their interests.

Keywords: International Migration, Migrant Workers, Trade Unions, Syrians, Immigrant Union


7554 kez görüldü, 306 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi