Yıl: 2023/ Cilt: 25 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 807 /     DOI:

İŞKUR Çalışanlarının Engellilerin İstihdamını Engelleyen Mevzuat Boşlukları ve Şirketlerin Olumsuz Tutumlarına Yönelik Görüşleri
Ali Kemal TERZİ-Prof. Dr. Yücel UYANIK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

Bu çalışmanın amacı İŞKUR çalışanlarının engellilerin istihdamını engelleyen mevzuat boşlukları ve şirketlerin olumsuz tutumlarına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Nitel desenli bu çalışmada, amaçlı örnekleme tekniği benimsenmiştir. Çalışmada İŞKUR’un farklı birimlerinde görevli 3’ü kadın, 4’ü erkek toplam 7 kişi ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan görüşmeler önce yazıya aktarılmış, sonra veriler MAXQDA nitel veri analiz yazılımı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre işverenler, engelli çalışanların işe alınması konusunda mevzuat boşluğunu istismar etmekte, engellileri işe alma konusunda isteksiz veya çekingen davranmaktadırlar. Ayrıca işverenler engelli çalıştırma zorunluluğu sınırına yakın bir sayıda engelli çalıştırmakta ya da engellilerin istihdamına yönelik verilen destekleri kendi lehine kullanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: İŞKUR, mevzuat boşluğu, engellilerin istihdamı

Abstract

The aim of this study is to examine the views of İŞKUR employees about the legislative gaps that prevent the employment of the disabled and the negative attitudes of the companies. Purposive sampling technique was adopted in this qualitative study. In the study, interviews were conducted with a total of 7 people, 3 women and 4 men, working in different units of İŞKUR. The obtained qualitative data were analyzed by content analysis technique. The interviews were first transcribed, and then the data were analyzed with the analysis method through the MAXQDA qualitative data analysis software. According to the study findings, employers exploit the legislative gap in hiring disabled employees, and they are reluctant or hesitant to hire disabled people. In addition, employers employ a number of disabled people close to the limit of the obligation to employ disabled people or use the support provided for the employment of disabled people in their favor.

Key Words: İŞKUR, legislative gap, employment of the disabled


8464 kez görüldü, 243 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi