Yıl: 2023/ Cilt: 25 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 799 /     DOI:

İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinden Performans Değerlendirmenin İşten Ayırma Kararları Yönünden Önemi
Öğr. Gör. Yılmaz ESKİBİNA
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı`nda Öğretim Görevlisi

Özet:

Performans değerlendirme unsuru insan kaynakları olarak nitelendirilen faaliyetlerde kritik ve önemli bir yere sahiptir. Gerek var olan kaynağın etkili ve aktif bir biçimde yürütülmesi gerekse de işveren ve işçiler arasında var olan iş sözleşmesinin doğru, sağlam ve sürdürülebilir bir düzlemde hayata geçirilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı; işçi ve işveren akdinin sağlam bir temelde varlık gösterebilmesine etki edecek olan performans değerlendirmesi olgusunun varlığı ile sistemde nelerin değiştirilip nelerin yeniden düzenlenebileceğini anlamaktır. Ayrıca performans değerlendirme sisteminin yokluğu halinde -gerek işçi gerekse de işverenler açısından- ne gibi sonuçlara neden olacağını gözler önüne sermektir.  İlgili hukuki dayanakların performans değerlendirme sitemine ne kadar uygun bir zemin oluşturduğu ve yokluğu halinde oluşabilecek hakkaniyetsiz durumların varlığını ortaya çıkarmak da amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, Performans Değerleme Hataları, Yargı Kararları

 

Abstract:

The performance evaluation element has a critical and important place in the activities described as human resources. It is of vital importance both for the effective and active management of the existing resource and for the realization of the existing employment contract between the employer and the workers on a correct, sound and sustainable level. The main purpose of this study; It is to understand what can be changed and what can be rearranged in the system with the existence of the performance evaluation phenomenon, which will affect the existence of the employee and employer contract on a solid basis. In addition, it is to reveal the consequences of the absence of a performance evaluation system for both workers and employers. It is also aimed to reveal how suitable the relevant legal bases are for the performance evaluation system and the existence of unfair situations that may occur in their absence.

 

Keywords: Labor Law, Performance Evaluation Errors, Judicial Decisions


8149 kez görüldü, 265 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi