Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 760 /     DOI:

Profesyonelleşme Sürecinde Meslek Örgütlerinin Rolü: Pandemi Sürecinde Niteliksel Bir Analiz
Prof.Dr.Bilçin MEYDAN - Öğr.Gör. Feride AYDIN
Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü - İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Özet:
Çalışmada bir mesleğin profesyonelleşmesi açısından meslek örgütlerinin rolü incelenmektedir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin profesyonelleşme sürecini henüz tamamlamadığı ve kriz dönemlerinde kurumsal değişimlerin daha mümkün olduğu kabullerinden hareketle, Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’de hemşirelik meslek örgütlerinin davranışları niteliksel yöntemle analiz edilmiştir. Bu kapsamda hemşirelik meslek örgütleri ile Sağlık Bakanlığı resmi web siteleri ve hemşirelik meslek örgütleri veya mesleği temsilen akademisyen/sağlık çalışanı bireylerin medyada yer alan açıklama ve paylaşımları incelenmiştir. Bulgular, Türkiye’deki hemşirelik meslek örgütlerinin (i) mesleğin icra edilmesine dair kural ve standartların oluşturulması ve bu standartlara uygunluğun gözetimi, (ii) meslek mensuplarının çıkarlarının savunulması, (iii) mesleki yetki alanını genişletilmesi, (iv)meslek mensupları adına sözcülük, (v) müzakerecilik rolleri üstlenme taleplerinde bulunduklarına işaret etmektedir. Bulgular ayrıca hemşirelik meslek örgütlerinin (i) mesleği Bilim Kurulu ve İl Pandemi Kurullarında temsil etme; (ii) Bakanlığa görüş/öneri/taleplerini iletme, (iii) meslek mensuplarının çalışma şartları, iş güvenliği ve sağlığına dair şikâyet ve taleplerini kitlesel ve sosyal medya aracılığıyla dile getirerek karar alıcıları etkileme (lobicilik)girişimlerinde bulunduklarını göstermektedir. Kısıtlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Profesyonelleşme, profesyonelleşme projesi, meslek örgütleri, meslek örgütlerinin rolleri, kurumsal değişim, pandemi.

Abstract:

The aim of this study to examine the roles of professional associations in professionalization process. The main premises of the study are nursing does not complete its professionalization process in Turkey and as a kind of jolts, Covid 19 pandemic might facilitate such professionalization attempts. Based on these premises a field study was conducted during COVID 19 Pandemic questioning the claims and roles undertaken by nursing associations in Turkey. A qualitative approach was preferred and data was gathered (i)from official websites of nursing associations and the Ministry of Health;(ii) the news, letters, interviews and declarations made by nursing associations and/or nursing academics and/or nurses in media. Besides, regulations issued by governments and official documents shared by the Ministry of Health were also analyzed. Findings reveal that nursing Professional associations claimed (i)to develop professional norms and standards and to control compliance with these norms and standards based on collegiality ; (ii) to defend the nurses’ interests and rights; (iii) to enhance professional jurisdiction and (iv)they claimed to have representative, negotiator and spokesperson roles. Findings also pointed out that nursing associations claimed to be involved in pandemic committees (advisory role) at both national and local levels (advisory role) and to be in dialogue with the government to explain complaints and demands about working conditions, job health and safety issues of nurses through mass media and social media. Thus these attempts have interpreted a kind of lobbying efforts of nursing associations and professionals. Limitations and suggestions for further studies were also discussed.

Keywords: Professionalization, Professional Project, professional associatios, the roles of professional associations, institutional change, pandemic.

1236 kez görüldü, 104 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi