Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 756 /     DOI:

Çağımızın Hastalığı Kaygı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencileri: Muğla-Eskişehir Örneğinde
Arş. Gör. Dr. Hilmi ETCİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:
Bu çalışmada Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyo-demografik özellikleri, iş bulma ümidi, iş önceliği ve iş deneyimi rasındaki ilişkiye yönelik analizler yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Muğla ve Eskişehir illerinde bu bölümde öğrenim gören 392 öğrenciye anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte tarafından (1983) yapılan “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmaktadır. Analizler sonucunda bölüm öğrencilerinin sürekli kaygı düzeyleri 44,84±8,257 olarak bulunmuştur. Öğrenim görülen il değişkenine göre bölüm öğrencilerinin kaygı düzeylerinde farklılık olmadığı görülmüştür. Doğum aralığına göre farklılık bulunmazken; bölümdeki kadınların kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu çıkmıştır. Ancak aile ikamet yeri, anne-baba eğitim seviyesi ve çalışma durumlarına göre kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bölümü isteyerek seçme, üniversite eğitimi dışında sahip olunan avantaj, iş deneyimi ve mezuniyet sonrası iş bulma ümidi durumlarında ise anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür. Son olarak, katılımcıların iş bulmada öncelikleri ve iş bulmada üniversite başarısının etkisine ilişkin düşüncelerin durumlarına göre gruplar arasında kaygı düzeyinde farklılıkların olmadığını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Sürekli Kaygı, Genç İşsizlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

Abstract:

In this study, it is aimed to analyze the relationship between continuous anxiety levels and socio-demographic characteristics, hope of finding a job, job priority and work experience of Labour Economics and Industrial Relations Department students. For this purpose, questionnaires were applied to 392 students studying in this department in the provinces of Muğla and Eskişehir. The questionnaire consisted of the “Trait Anxiety Inventory” developed by C. D. Spielberger et al. (1970) and adapted to Turkish by Öner and Le Compte (1983). As a result of the analysis, trait anxiety levels of the department students were found as 44,84 ± 8.257. It was observed that there was no difference in the anxiety levels of the students according to the provincial variable. While there is no difference according to the birth interval; It was revealed that the anxiety level of women in the department was higher. However, it was concluded that there was no significant difference in anxiety levels according to the family residence, parental education level and employment status. It was observed that there were significant differences in the willingness to choose the department, the advantage gained outside of university education, work experience and the hope of finding a job after graduation. Finally, it is possible to say that there are no anxiety differences among the groups according to the priorities of the participants in finding a job and the opinions of the effect of university success in finding a job.

Keywords: Trait Anxiety, Youth Unemployment, Labor Economics and Industrial Relations.

1132 kez görüldü, 85 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi