Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 3 Sıra: 7 / No: 730 /     DOI: 10.4026/isguc.634401

Sanayi İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin Sergiledikleri Otantik Liderlik Tarzlarının Değerlendirilmesi: Uşak Deri (Karma) OSB Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Zahid ÇÖÄžENLİ
Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Özet:

İnsanlığın var oluşundan bu zamana kadar insanların yaşamıyla iç içe olan ve son zamanlarda önemi giderek artan liderlik kavramı günümüz işletmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Liderlik kavramı Antik Yunan döneminden bu zamana kadar araştırılmaktadır ve halen araştırılmaya ve farklı anlamlar yüklenmeye devam edilmektedir. Liderliğe farklı anlamlar yüklenmesiyle beraber liderlik, farklı dallara ayrılmıştır. Bunları etik liderlik, hizmetkar liderlik, tinsel liderlik, paternalist liderlik ve otantik liderlik olarak sıralamak mümkündür. Bu araştırmada liderlik, otantik liderlik ve otantik liderliğin alt boyutlarından bahsedilmiştir ve bunlarla birlikte Uşak İli Deri (Karma) organize sanayi bölgesinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin sergiledikleri Otantik Liderlik tarzlarının demografik özelliklere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Organize sanayide yer alan işletmelerdeki yöneticilere geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tabak, Polat, Çoşar ve Türköz (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Otantik Liderlik Ölçeği uygulanmıştır. Toplam 131 kişiye ulaşılmış ve uygulama verileri 131 anket üzerinden değerlendirilmiştir. Bu anketler sonucunda yapılan analizinde ise yaşa göre “İlişkisel Şeffaflık” alt boyutunda, eğitim durumlarına göre lise olanlarda “Bilgiyi Dengeli ve Tarafsız Değerlendirme” yüksek lisans olanlarda ise “Öz Farkındalık” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Otantik Liderlik, Çalışma Psikoloji

Abstract:

From the existence of humanity to this time, the concept of leadership, which has been intertwined with the lives of people and has become more and more important recently, plays an important role in today’s enterprises. The concept of leadership has been explored from the ancient Greek period to this time, and it is still being explored and different meanings are underway. Leadership is divided into different branches with different meanings to leadership. It is possible to rank them as ethical leadership, servant leadership, spiritual leadership, paternalist leadership and authentic leadership. In this research, the sub-dimensions of leadership, authentic leadership and authentic leadership were discussed and it was examined whether the Authentic Leadership styles exhibited by the managers of the enterprises in Uşak Province Leather (Karma) organized industry zone changed according to demographic characteristics. The validity and reliability study of the managers in the enterprises in the organized industry was applied to the Authentic Leadership Scale adapted to Turkish by Tabak, Polat, Çoşar and Türköz (2012). A Toplam of 131 people were reached and the application data were evaluated by 131 questionnaires. In the analysis conducted as a result of these surveys, while there is a significant difference in Relational Transparency size sub-dimension according to age, “Balance of Knowledge Balanced and Impartial Assessment“ in those with high school education according to age, while there is a significant difference in Self-Awareness size sub-dimensions.

Keywords: Leadership, Authentic Leadership, Work Psychology


80797 kez görüldü, 798 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi