Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 3 Sıra: 6 / No: 729 /     DOI: 10.4026/isguc.634398

Stratejik Bilinç Ve Yetenek Yönetimi Arasındaki İlişki: ERZURUM Örneği
Prof. Dr. Fatih KARCIOÄžLU Harun SIÇRAR
Atatürk Üniversitesi İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Özet:

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin stratejik bilinç ve yetenek yönetimi algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Erzurum’da faaliyet gösteren işletmelerin incelendiği bu çalışma alanyazın ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Alanyazın kısmında stratejik bilinç ve yetenek yönetimi algısının kuramsal alt yapısı ele alınmaktadır. Uygulama bölümünde ise anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler istatistik yöntemleriyle (Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Sperman Korelasyon) analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda stratejik bilinç ve yetenek yönetimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Bilinç, Yetenek Yönetimi, Stratejik Farkındalık

Abstract:

The purpose of this study is to determine the relationship between strategic consciousness and talent management perception levels of the businesses. This study, which examine the companies operating in Erzurum, consists of literature and application sections. In the body literature part, the theoretical background of strategic consciousness and talent management perception are discussed. In the application section, data obtained by survey method is analyzed by statistical methods (Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and Correlation tests). As a result of the analyzes made, there was a significant positive correlation between strategic consciousness and talent management.

Keywords: Strategic Consciousness, Talent Management, Strategic Awareness


63430 kez görüldü, 800 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi