Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 728 /     DOI: :10.4026/isguc.634395

İş-Aile Çatışması Ve Örgütsel Sinikliğin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisinin İncelenmesi
Ramazan KIRAÇ - Yunus Emre ÖZTÜRK
Dr. Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü -Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Özet:

Amaç: Bu araştırmada, sağlık çalışanlarda gözlemlenen iş-aile rol çatışmasının ve örgütsel sinikliğin, örgütsel bağlılık ile ilişkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Konya ilinde bir devlet hastanesinde çalışmakta olan hastane personeline gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 256 kişiden oluşmaktadır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada Meyer and Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği, Netemeyer ve ark., (1996) tarafından geliştirilen iş-aile çatışması ölçeği ve Brandes (1997)) tarafından geliştirilen örgütsel sinizim ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinin cronbach alpha değeri 0.917, iş- aile çatışması ölçeği cronbach alpha değeri 0.946 ve örgütsel sinizm ölçeğinin cronbach alpha değeri 0.896’dır.

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının; %55,5’i erkek, %44,5’i kadındır. Bunların; %18’i 18-25 yaş aralığında, %61,7’si 26-35 yaş aralığında, %20,3’ü 36 yaş ve üzerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %59,u evli, %41,0’i bekârdır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının eğitim durumu oranları ise; %28,5’i ilkokul ve lise mezunu, %23,8’i ön lisans mezunu, %47,7 ’si ise lisans mezunudur.

Sonuç: Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü düşük ilişki vardır. Bu da örgütsel sinizm arttıkça örgütsel bağlılığın azalacağı sonucunu vermektedir. İş-aile çatışması ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü düşük ilişki vardır. İş-aile çatışması arttıkça örgüte olan bağlılık da azalır. İş-aile çatışması ile sinizm arasında pozitif yönlü düşük ilişki vardır. İş-aile çatışmasının artması durumunda sinizm de arttığını gözlemlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Örgütsel Bağlılık, İş-Aile Çatışması, Sağlık Çalışanları, Örgütsel Sinizm

Abstract:

Objective: In this study, the relationship between work-family role conflict and organizational cynicism and organizational commitment observed in health care workers were examined.

Materials and Methods: The study was applied to hospital staff working in a state hospital in Konya. The sample of the research consists of 256 people. The research was descriptive and quantitative research design was used. Organizational commitment scale developed by Meyer and Allen (1977), work-family conflict scale developed by Netenmeyer et al. (1996) and organizational cynicism scale developed by Brandes et al. The cronbach alpha value of the organizational commitment scale was 0.917, the cronbach alpha value of the work-family conflict scale was 0.946 and the cronbach alpha value of the organizational cynicism scale was 0.896.

Findings: Health workers participating in the study; 55.5% are male and 44.5% are female. These; 18% of the population is between 18-25 years of age, 61.7% is between the ages of 26-35 and 20.3% is over the age of 36 years. 59% of the health workers who participated in the study were married and 41,0% were single. The educational status of the health workers participating in the study is as follows; 28.5% were graduated from elementary and high school, 23.8% were associate degree students and 47.7% were undergraduate.

Conclusion: There is a negative negative relationship between organizational cynicism and organizational commitment. This results in a decrease in organizational commitment as organizational cynicism increases. There is a negative negative relationship between work-family conflict and organizational commitment. As the work-family conflict increases, the commitment to the organization decreases. There is a positive positive relationship between job-family conflict and cynicism. It was observed that cynicism increased in the event of an increase in family conflict.

Key Words: Organizational Commitment, Work-Family Conflict, Health personnel, Organizational Cynicism


59229 kez görüldü, 706 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi