Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 725 /     DOI: 10.4026/isguc.618937

Sakin Şehirlerde Yaşayan İnsanların Çevreci Bakış Açılarının ve Toplumsal Farkındalıklarının Sürdürülebilir Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri: Bu Tutum Sakin Şehirlerin Sürdürülebilir Rekabetçiliğini Etkiler mi?
Assoc. Prof. ERKAN ÖZDEMİR Hasan Hüseyin KÖSE
Bursa Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration - Bursa Uludağ University, Social Sciences Institute, Department of Business Administration

Özet

Küreselleşmenin karşıtı olarak ortaya çıkan Cittaslow hareketi, kentlerin çevreci politikalar izlemelerinde, sürdürülebilir turizmin gelişiminde ve nihayetinde kentlerin sürdürülebilir rekabetçiliğinde önemli katkılara sahiptir. Literatürde Cittaslow’un, kentlerin sürdürülebilir olabilmelerinde alternatif bir yol olabileceğini ele alan bazı çalışmalar vardır. Ancak, sakin kentte yaşayanların çevreci bakış açılarının ve toplumsal farkındalıklarının kent sakinlerinin sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik tutumlarına ve bu tutumların da cittaslow kentinin sürdürülebilir rekabetçiliğine etkisini doğrudan ele alan çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, cittaslow kentinde yaşan kent sakinlerinin çevreci bakış açılarının ve toplumsal farkındalıklarının onların sürdürülebilir turizme yönelik tutuma ve bu tutumun da cittaslow kentinin sürdürülebilir rekabetçiliğine etkisini ortaya koymaktır.

 

Araştırma verileri Türkiye’nin ilk Cittaslow kenti olan Seferihisar ilçesinde yaşayan kent sakinlerinden yüz yüze anket yönetimiyle toplanmıştır. Araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, sakin kentte yaşayanların toplumsal farkındalığının ve çevreci bakış açılarının sürdürülebilir turizm gelişmesine yönelik kent sakinlerinin tutumuna ve bu tutumların da cittaslow kentinin sürdürülebilir rekabetçiliğine olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları, cittaslow  kentlerinin sürdürülebilir rekabetçiliği sağlayabilmek ve devam ettirebilmek için kent sakinlerinde sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik olumlu bir tutum oluşturulması gerektiğini göstermektedir. Bu tutum için ise kent sakinlerinde çevreci bakış açısının ve toplumsal farkındalığın oluşturulması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu konuda ise özellikle kent yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sürdürülebilir Rekabet, Çevreci Bakış Açısı, Toplumsal Farkındalık, Sürdürülebilir Turizm Tutumu


Abstract

The Cittaslow movement, which emerged as the opposite of globalization, has important contributions to the cities’ environmentalist policies, to the development of sustainable tourism and ultimately to the sustainable competitiveness of cities. There are some studies in the literature which discuss that Cittaslow can be an alternative way for cities to be sustainable. However, there are no studies that directly address the effects of environmentalist perspectives and public awareness of the residents of cittaslows on the attitudes of residents on the development of sustainable tourism and the effects of these attitudes on the sustainable competitiveness of the city. The aim of this study is to reveal the effect of cittaslow residents’ environmentalist perspectives and community awareness on their attitudes on sustainable tourism development and the effect of this attitude on sustainable competition of cittaslow cities. Data were collected from Turkey’s first Cittaslow town of Seferihisar by conducting face-to-face surveys with residents of Seferihisar. The research model was analyzed by structural equation modeling. As a result of the analysis, it was found that the community awareness and the environmentalist perspectives of the cittaslow residents had a positive effect on the attitude of the city residents on sustainable tourism development and these attitudes had a positive effect on the sustainable competitiveness of the city. The results of the research show that a positive attitude on sustainable tourism development should be created among the city residents in order to ensure and maintain the sustainable competitiveness of the cittaslow cities. For this attitude, it is necessary to create and maintain an environmentalist perspective and community awareness for city residents. In this regard, especially city administrators have important responsibilities.

Keywords: Cittaslow, Sustainable Competition, Environmentalist Perspective, Community Awareness, Sustainable Tourism Attitude


64291 kez görüldü, 925 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi