Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 8 / No: 638 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0328.X

Kurumsal İtibar, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Birbirleriyle İlişkisi ve Bir Araştırma
Dr. Metin IŞIK, Yard. Doç. Dr. Mustafa ZİNCİRKIRAN-İnönü Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO-

Özet
Bu araştırmanın amacı; kurumsal itibar, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini tespit etmektir. Araştırmanın ana kütlesini Doğu Anadolu Bölgesi`nde bulunan üniversitelerin akademik ve idari personeli oluşturmaktadır. Çalışma, literatür taramasının yanı sıra, örneklemi oluşturan akademik ve idari personele yönelik alan araştırmasını kapsamaktadır. Araştırma, ana kütle içerisinden rastgele seçilen 883 kişilik örneklem üzerinde analizler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde frekans dağılımları, regresyon ve korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ortaya atılan hipotezleri destekleyici bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda kurumsal itibar algısı ile iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme ile pozitif yönlü doğrusal ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Kurumsal İtibar, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme

Abstract


The aim of this study is to corporate reputation, job satisfaction and organizational concept of identification is to determine their relationship with each other. The sample of the study consists of academic and administrative staff in the university in the East Anatolia Region. The study contains both literature review and field research towards academic and administrative staff among in group, 883 samples have been chosen randomly and the analysis have been made on them. On the acquired data of the study trough frequency distributions, regression and corelation analysis have been applied. In the consequence of the research, some findings supporting the suggested hypothesis have been acquired. In this context, positive linear relationship have been obtained between perception of corporate reputation and job satisfaction/ organizational identification.

Keywords:
Corporate Reputation, Job satisfaction and Organizational Identification

64277 kez görüldü, 1043 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi