Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 6 / No: 636 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0326.X

Algılanan Sosyal Adalet, Benlik Kurguları ve Adil Dünya İnancının Örgütsel Güven ile İlişkilerinin İncelenmesi: Kültürel Psikoloji ve Sosyal Biliş Kuramı Açısından Bir Değerlendirme
Yard.Doç. Dr. Seçil BAL TAŞTAN, Yard. Doç. Dr. Emre İŞÇİ
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı-Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Özet:

Bu çalışmanın amacı; örgütsel güven kavramı hakkında var olan bilgileri ortaya koymak, kavramın öncellerini bağlamsal ve psikososyal yapılarla irdelemek, algılanan sosyal adalet, benlik kurguları ve adil dünya inancının örgütsel güven ile olan ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul` daki özel ve kamu liselerinde görev yapmakta olan 415 idareci ve öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, algılanan sosyal adalet, ilişkisel benlik, özerk-ilişkisel benlik ve adil dünya inancının örgütsel güven ile anlamlı, orta düzeyde, pozitif ilişkilerinin olduğu; özerk benlik algısının ise örgütsel güven ile anlamlı ve negatif bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, adil dünya inancı yüksek olduğunda, algılanan sosyal adalet ve örgütsel güven arasındaki ilişki güçlenmektedir. Elde edilen bulgulara göre, sosyal adalet ve benlik kurgularının örgütsel güveni anlamlı şekilde etkilediği, adil dünya inancının sosyal adalet ve örgütsel güven algısı arasındaki ilişkide anlamlı bir düzenleyici role sahip olduğu desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel güven, Sosyal adalet, Benlik kurguları, Adil dünya inancı

Abstract:

The aim of this study is to examine the current knowledge about the organizational trust, to examine the antecedents of the concept with the contextual and psychosocial structures and to investigate the relations of social justice, self construals, and belief in a just world with perceived organizational trust. The sample of the study was composed of 415 teachers and school administrators who work in both public and private high schools located in Istanbul. According to the research results, it was found that perceived social justice, related self construals, autonomous-related self construal, and belief in a just world had significant, moderate, positive relationship with perceived organizational trust, whereas, autonomous self construal had significant and negative relationship with perceived organizational trust. Moreover, it was reported that when perceived belief in a just world was high, the relationship between perceived social justice and organizational trust was strengthened. Based on these findings, it was confirmed that social justice and self construal influenced organizational trust positively and belief in a just world perception had a significant moderating role on the relationship between perceived socialjustice and organizational trust.

Keywords: Organizational trust, Social justice, Self Construals, Belief in a just world

64542 kez görüldü, 1073 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi