Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 631 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0321.X

Tekstil İşçilerinin Kimlik Aidiyetleri üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Arş.Gör. Gülçin CEBECİOÄžLU - Doç. Dr. Pınar ENNELİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Özet:

Günümüzde, sınıf ve tabakalaşma konularında çalışan sosyologlar arasında iki ayrı görüşün hâkim olduğu göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki sınıf kavramının öldüğü, sınıf temelli bir ayrışmanın olmadığı ancak insanların etnik ve dini aidiyetleri üzerinden ayrışmalar yaşadıkları, sınıf yapısının önemli bir dönüşüm geçirdiğidir. Bu bağlamda özellikle siyaset bilimcileri Türkiye` deki siyasal ve sosyal kimliklerin, sağ ve solun temsil ettiği sınıf temelli geleneksel kimlikler ile anlaşılamayacağı çıkarsamasını yapmaktadır. Diğer görüşe göre ise işçi sınıfı kimliği varlığını sürdürmektedir. Bu genel tartışma alanı içinde sınıf bilincinin devam ettiği ve sınıfın ontolojik olarak varlığını sürdürse de sınıf bilincinin farklı sebeplerle zedelendiği ileri sürülmektedir. Bu çalışma, bu iki görüşü tekstil işçilerinin sınıf aidiyetleri ve etnik, dini kimlik sahiplenmesi üzerinden tartışmaya çalışacaktır. Çalışmanın temel savı, her ne kadar etnik ve dini kimlik sahiplenmeleri tekstil işçileri için önemli olsa da sınıf aidiyetinin yok olmadığı, daha çok etnik aidiyetler ve sınıf aidiyeti arasında karmaşık, iç içe geçmiş ve çok yönlü bir ilişkinin var olduğudur. Uygulamaya dayalı geçekleştirilen çalışmada geçerli ve güvenilir verilere ulaşabilmek için çoklu metot benimsenmiştir. İlk aşamada Eylül 2013- Şubat 2014 zaman aralığında, İstanbul ilinde faaliyet gösteren hazır-giyim atölyelerinde çalışan yaşları 15 ve 58 aralığında değişen 218`i kadın ve 290`u erkek 508 tekstil işçisine anket ve 15 gönüllü işçi ile derinlemesine mülakat çalışmaları uygulanmıştır. İkinci aşamada ise 5`er kişiden oluşan 5 adet odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle anket ve mülakatlardan elde edilen bulguların derinlemesine anlaşılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, kimlik temelli ayrışma noktalarının etnik ve dini aidiyetler üzerinden olduğu görülmekle birlikte, işçilerin ekonomik temelli sınıf bilinçlerinin de varlığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, İşçi, Sınıf Kimliği, Etnik/Dini Aidiyet, İstanbul.

Abstract:

There are two main approaches to the class and stratification issues. One view argues that class has died and people face up with dissidence based on their religious and ethnic identities rather than their class identities. In relation to this, class has undergone an important transformation. Political studies especially deduce that political and social identities cannot be understood via class-based traditional identities represented by right and left wings. According to the second view, class identity continues its existence. Here it is also claimed that class consciousness continues its existence and even if it exists ontologically it is damaged as for different reasons. This paper will analyze these two views in the case of textile workers in İstanbul. The main argument of the paper is that although ethnic and religious identity appropriations are important for textile workers, class belongings has not died; rather, there is complicated, interwoven and multifaceted relation between ethnic, religious and class identities. Mixed method was used in this research to reach valid and reliable data. In the first stage, a questionnaire was conducted to 508 textile workers working in garment industry in Istanbul of whom 218 are women and 290 are men, and age between 15- 58 at five months` interval between September 2013 and January 2014 and 15 volunteers among the participants were interviewed. In the second stage, and 5 focus group studies consisting of 5 people were conducted. By doing this, it is aimed to get more in-depth understanding of the data obtained from the questionnaire and interviews. At the end, it is concluded that while identity based dissidences are observed over ethnic and religious belongings, economy based class consciousness continues its existence.


Keywords: Textile Industry, Worker, Class Identity, Ethnic/ Religious Belongings, Istanbul.

64031 kez görüldü, 1104 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi