Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 564 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0263.x

Kültürel Değer Algıların İzlenim Yönetimi Taktiklerine Etkisi: Alt Ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr.Harun ŞEŞEN, Yrd.Doç.Dr.Semih SORAN, Yrd.Doç.Dr.M.Onur BALKAN
Kara Harp Okulu Dekanlığı, İşletme Bölümü - Özyeğin Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu - Yrd.Doç.Dr.,Afyon Kocatepe Üniversitesl, Bayat MYO , onur.balkan@gmail.com

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, kültürel değer algıların izlenim yönetimi taktiklerine olan etkilerini ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Kullanılan izlenim yönetimi taktiklerinin içinde bulunulan kültürün değer algıları tarafından etkileneceği hipotezleri geliştirilmiştir. İki farklı anket izlenim yönetimi taktiklerini ve kültürel değer algılarını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılmıştır. Anketler kamu ve özel sektörde çalışan 285 alt ve orta yöneticiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, güç mesafesi ve ataerkillik kültürel değer algılarının, tüm izlenim yönetimi taktikleri ile pozitif yönlü ilişkilerinin olduğunu; belirsizlikten kaçınma kültürel değer algısının izlenim yönetiminin kendini sevdirme alt boyutu ile pozitif yönlü ve bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İizlenim yönetimi, kültürel değer algılar, kültür, alt-orta kademe yöneticiler, kendini tanıtım.

Abstract

The main purpose of this study is to search the effect of cultural dimensions on impression management tactics and the relation between them. It is hypothesized that the use of impression management tactics will be effected by existing culture’s worth perception. Two different surveys were used in order to measure and assess the impression management tactics and culture. The survey conducted on 285 lower and mid-level managers in public and private companies. Data, obtained from questionnaires analyzed through the SPSS statistical packaged software. The results show that, the power distance and patriarchy factors had a positive effect on all impression management tactics; while avoidance of uncertainty factor had a positive effect on self-promotion factor of impression management.

Key Words: Impression management, cultural worth perception, culture, lower and mid-level managers, self-presentation.


59461 kez görüldü, 1697 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi