Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 3 Sıra: 8 / No: 557 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0258.x

Türkiye’de Örgütsel Sinizm: 2007-2012 Yılları Arasındaki Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme
Araş. Gör. Akansel YALÇINKAYA
Anadolu Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Özet
Örgütsel sinizm, bir bireyin örgütüne yönelik olarak geliştirmiş olduğu negatif bir örgütsel davranış türüdür. Bu çalışmada, örgütsel sinizm çalışmalarının ülkemizde izlediği seyrin Türkiye örneklemi bağlamında belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, örneklem olarak ülkemizin seçildiği hem ulusal hem de uluslararası makale, bildiri ve lisansüstü çalışmalara ulaşılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, örgütsel sinizm ile ilgili olarak yapılmış olan kapsamlı yazın taraması sonucu ulaşılan çalışmalar, çalışmanın yılı, örneklemi, çalışmada kullanılan ölçekler ve ilgili değişkenler bazında ele alınmıştır. Söz konusu bu boyutlar üzerinden yapılan kapsamlı değerlendirmelerin yanında, özet tablolara da yer verilerek konuya ilişkin genel bir bakış açısının sunulması hedeflenmiştir. Yazın taraması sonucu, incelenen çalışmaların büyük bir bölümünde örgütsel sinizm ile demografik değişkenler ve genel sinizm, psikolojik sözleşme ihlali, örgütsel destek, örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme, işten ayrılma niyeti ve örgütsel bağlılık gibi birçok değişken arasındaki ilişkilerin irdelendiği görülmüştür. Çalışmanın, örgütsel sinizme ilişkin, Türkiye’deki genel durumu ortaya koyarak; daha sonra bu konuda çalışacaklara yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, Negatif Örgütsel Davranış

Abstract

Organizational cynism is a negative organizational behavior type that is developed by the individual aimed at her/his organization. In this study, it was aimed to determine the course followed by organizational cynism studies in our country within the context of the sample of Turkey. In this sense, it was aimed to reach both national and international articles, conference papaers and postgraduate studies in which our country has been selected as a sample. Accordingly, studies that were reached as a result of the comprehensive literature review concerning the organizational cynism were approached on the basis of the year and sample of the study, as well as scales and related variables being used in the study. It was aimed to present a relevant and general viewpoint by means of comprehensive evaluations being made on the basis of the aforementioned dimensions and abstract tables. As a result of the literature review, it was observed that a great majority of studies examined the relationships between the organizational cynism and demographic variables and many variables such as general cynism, psychological contract, organizational support, organizational justice, organizational identification, intention to leave and organizational commitment. The study is thought to reveal the general condition in Turkey concerning the organizational cynism and provide a benefit for those who will study on this subject.

Keywords: Cynism, Organizational Cynism, Negative Organizational Behavior


59245 kez görüldü, 3721 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi