Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 3 Sıra: 6 / No: 556 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0256.x

Algılanan Örgütsel Politikanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisinde Adaletin Rolü
Arş. Gör. Özgür AYHAN-Doç. Dr. Sait GÜRBÜZ
KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü

Abstract

The objective of this study was to determine the influence of perceived organizational politics on organizational citizenship behaviour and to reveal the mediating role of organizational justice on that relationship. The research hypotheses were tested among 229 white collar employees at the companies in public sector in the province of Ankara and Istanbul. Research results demonstrated that perceived organizational politics had significant effects on organizational justice however there was no relationship between perceived organizational politics and organizational citizenship behaviour. Furthermore, mediating role of organizational justice was not supported. Implications for future research on perceived organizational politics and practice were discussed.

Keywords: Perceived Organizational Politics, Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior

Öz

Bu çalışmanın amacı; algılanan örgütsel politikanın (AÖP), örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolünün olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla oluşturulan hipotezler, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren kamu kurumlarından kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 229 beyaz yakalı çalışandan oluşan bir örneklem üzerinde test edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde AÖP'nin örgütsel adalet üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ancak ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisine bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, örgütsel adaletin aracılık rolü tespit edilememiştir. Araştırmada AÖP konusunda yapılacak çalışmalara öneriler ile uygulamaya olan katkısına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsel Politika, Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı


64114 kez görüldü, 2707 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi