Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 550 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0252

Duygusal Emek Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
Yard.Doç.Dr.Salih DURSUN, Prof.Dr.Serpil AYTAÇ, Prof.Dr.Nuran BAYRAM
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Uludağ Üniversitesi, İİBF,

ÖZET

Son yıllarda çalışma yaşamında araştırma yapılan önemli bir kavramda duygusal emektir. Bu çalışma, Brotheridge ve Lee (2003) tarafından geliştirilen ve aynı yazarlar tarafından daha sonra revize edilen Duygusal Emek ölçeğinin Türkçe`ye uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, Bursa ili sınırları içinde hizmet sektöründe çalışan 301 kişi ile yürütülmüştür. Duygusal emek ölçeğinin geçerliliği, kapsam ve yapı geçerliliği olmak üzere iki tür geçerlilik açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa içtutarlılık güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır.Yapılan analiz sonucunda toplam varyansın %70.02`sini açıklayan 9 madde ve 3 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiş ve alt boyutlarda yer alan maddelerin orijinal ölçekteki maddelerle birebir örtüştüğü görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda iyi uyum indeksleri elde edilmiş ve tüm faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin boyutlarının Cronbach alpha değerleri .74 ile .81 arasında değişmekte olup kabul edilebilir sınırlar içindedir. Duygusal emek ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği ile ilgili elde edilen sonuçlar, bu alandaki araştırmalarda, araştırmacılar tarafından kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Duygusal Emek Ölçeği, Geçerlilik, Güvenilirlik.

ABSTRACT

In recent years, research has been done in working life is an important concept of emotional labor. The purpose of the present study is to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Emotional Labour Scale which was developed and later revised by Brotheridge and Lee (2003). This study is carried out with 301 service sector employees within the area of city Bursa. The validity of emotional labor scale was evaluated for two type`s validity; as a scope and construct validity. In the study to determine the reliability of the scale, Cronbach Alpha reliability coefficient is calculated. As a result of the analysis, 70.02 % of the total variance explaining the 9 items and 3 sub-dimensions consisting of a measuring instrument were obtained and sub-dimensions of the constituents of the original scale substances overlaps each other`s. As a result, best fit indices are obtained and after confirmatory factor analysis, all factor loadings were found statistically significant. Cronbach's alpha values of the dimensions of the scale were found in acceptable limits within the ranged between .74 and .81. The Turkish form of Emotional Labour Scale was found to be valid and reliable. This instrument can be used by the researchers in the studies that will be conducted in Turkey.

Keywords: Emotional Labor, Emotional Labor Scale, Reliability, Validity


64271 kez görüldü, 2299 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi