Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 511 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0226.x

Çalışanlarda Psikolojik Yıldırma ve Endişe Düzeyi
Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Yard.Doç.Dr.Melahat ÖNEREN, Psikolog Ayşe ÖNEM
Bilim Uzmanı, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Psikolog, Kırıkkale Üniversitesi, Psikolojik Danışma Birimi

Özet
Günümüzde psikolojik yıldırma davranışına maruz kalan çalışan sayısı gittikçe artmaktadır. Bu artışla birlikte konuya ilişkin araştırmalar hız kazanmakta ve araştırmalarda psikolojik yıldırmanın çalışanların iş yaşamını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmada ise, psikolojik yıldırma davranışlarının çalışanların endişe(anksiyete) durumuna etki düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bir Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyede görevli 107 çalışana anket form uygulanmıştır. Elde edilen verilere, SPSS 16. programında, frekans, ANOVA, t-Testi, korelasyon ve regrasyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, psikolojik yıldırma davranışları ile çalışanların endişe(anksiyete) durumları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik Yıldırma, Endişe, Anksiyete, Çalışanlar

Abstract
Today, there is an increase in the number of employees exposed to mobbing. Therefore, there is more research on the topic and most of the research reveals that mobbing has a negative effect on the careers of employees. This study focuses on the effect of mobbing on the levels of anxiety among employees. In this context, a survey was conducted to 107 employees working in an office of a district municipality. The obtained data was studied through ANOVA , t-test, frequency, correlation and regression analyses in SPSS 16.0 . The results show that there is a significant relationship between mobbing and anxiety levels among the employees.

Keywords: Mobbing, psychological intimidation, worry, anxiety, employees


64423 kez görüldü, 4372 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi