Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 344 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0087.x

Work Related Factors That Affect Burnout Among Accounting And Finance Academicians
Dr. Melek EKER Dr. Adem ANBAR
Uludag University - Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Administration

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek ve akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Veriler, toplam 78 kamu üniversitesinin ve özel üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde muhasebe - finansman anabilim dalında görev yapan 160 akademisyenden, sosyo-demografik anket formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve “iş ve iş çevresi” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), korelasyon analizi, faktör analizi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, genel tükenmişlik ve tükenmişlik alt boyutlarının skorları, diğer çalışmaların sonuçlarına göre daha düşük bulunmuştur. Akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileme olasılığı bulunan 12 maddeli “iş ve iş çevresi” ölçeğineuygulanan faktör analizi sonucunda, dört temel faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; iş çevresi, idari işyükü, akademik işyükü ve ilerleme ve değerlemedir. Bu faktörlerin akademisyenlerin genel tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişliğin alt boyutları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Lojistik regresyon analizinin sonuçları, tükenmişlik düzeyi üzerinde en fazla etkiye iş çevresi faktörünün sahip olduğunu, bunu, idari işyükü, akademik işyükü ve ilerleme ve değerleme faktörlerinin izlediğini göstermiştir.

 Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, öğretim elemanları, tükenmişliği etkileyen faktörler, akademik çalışma ve iş çevresi.

 Abstract:

The purpose of this study was to measure the levels of burnout among academicians and to investigate the factors that affect burnout levels of academicians in Turkey. The data were obtained by using sociodemographic data form, Maslach Burnout Inventory and “work and work environment” scale from 160 academicians that have been working in accounting and finance sub-department in Faculties of Economics and Administrative Sciences in 78 public and private universities. In the analysis of data, descriptive statistics (mean and standard deviation), correlation analysis, factor analysis and logistic regression analysis were used. In this study, general burnout scores and subscales of burnout scores were found to be lower than other studies. The factor analysis of the 12 item “work and work environment” scale which has possible effects on burnout among academicians revealed four factors: Work environment, administrative workload, academic workload and promotion and evaluation. For determining the possible influence of factors which were revealed by factor analysis upon general burnout levels and burnout subscales, logistic regression analysis was used. Results of the logistic regression analysis indicated that the most significant predictor of burnout was the factor of work environment, followed by the factors of administrative workload, academic workload, and promotion and evaluation.

 Keywords: Burnout, academicians, factors affecting burnout, academic work and work environment.


59336 kez görüldü, 6981 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi