Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 333 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0082.x

Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulların Yoksulluk Algıları Üzerine Bir Araştırma
Prof.Dr. Nadir SUÄžUR Doç.Dr. Serap SUÄžUR Yrd.Doç.Dr. Oya Beklan ÇETİN Öğr.Gör. Temmuz Gönç-ŞAVRAN Arş.Gör. Erhan AKARÇAY
Anadolu Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

Özet
Sosyal bilimlerde yoksulluk kavramı çok disiplinli ve çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte ilgili literatürde yoksulluk olgusunun ekonomi disiplininin temel kavramlarından biri olarak, diğer disiplinlere göre daha fazla ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Yoksulluk ile ilgili yapılan çalışmalarda makro-ekonomik analizler, küreselleşme ve yoksulluk ilişkisi, uluslararası sermaye ve üçüncü dünyanın sömürülmesi, gelir, tüketim, reel ücretler ve işsizlik sıklıkla ele alınan konular olarak karşımıza çıkmaktadır Kuşkusuz, ekonomi disiplininin yoksulluğu çözümlemede önemli katkıları olmaktadır. Ancak yoksulluğun, ekonomik terimlerle tanımlanmasının ötesinde, bizzat yoksullar tarafından nasıl yaşandığı, yoksulların yoksulluğu nasıl algıladığı ve yoksulun dünyasında yoksulluğun nasıl bir anlam ifade ettiğinin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma dört meslek grubunun verilerinden yola çıkarak yoksulların yoksulluk algılarını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, çalışan yoksullar, enformel işgücü piyasası, hizmetçilik, yoksulluk algısı.

Abstract
The term of poverty has been widely examined by a wide range of multi-disciplinary studies. Notwithstanding this, poverty has been associated more with economic terms in regard to other disciplines. Macro economic analyses, globalization, international capital, exploitation of the third world, income, consumption, real wages and unemployment have been linked to poverty in a number of ways. Though economic terms are important tools to analyze poverty at various contexts, perception and experience of poverty by the poor themselves should also be important aspects of poverty analyses. In this regard, this study looks at ways in which the working poor perceive causes of poverty and the other poor. This paper finally explores perceptual differences in attribution of poverty among the working poor.

Keywords: Poverty, working poor, informal labour market, domestic service, perception of poverty.


64887 kez görüldü, 4062 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi