Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 1 Sıra: 10 / No: 316 /     DOI:

Örgütsel Küçülme Ve Örgütleri Bekleyen Tehdit: Geride Kalan Sendromu
Yard.Doç.Dr. Halil YILDIRIM Araş.Gör. Öznur YAVAN
Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü

ABSTRACT
Nowadays, the application of contemporary management approaches by organizations become a common attitude to adopt companies for changing conditions, acquire competitive advantage and sustain competitive power they have. In this respect, organizational downsizing application as a restructuring process take attention as a contemporary managament approach. Downsizing application leads to procure  major advantages for the companies whereas can be main causes of some problems. "Survivors syndrome (SS)" is the most important one of these complications. Unless SS which would occur unsuccessfull management of organizational downsizing as a restructuring process, is solved, all expected results from restructuring will not be achieved. Moreover, organization may become less productive and fragile than before, and also could loose competitive power. This study put forward concept, causes and effects of SS and provides suggestions to manage SS which may appear as a concequences of widespread organizational downsizing as a restructuring application after  privatization, widely seen recent years in Turkey too.

Key Words: Change, Downsizing, Survivor Syndrome, Employee's Motivation

ÖZET
 Günün değişen şartlarına uymak, rekabet gücü elde etmek veya varolan rekabet gücünü koruyabilmek için örgütler çağdaş yönetim yaklaşımlarını yaygın olarak uygulamaktadırlar. Bu bağlamda yeniden yapılanma kapsamında örgütsel küçülme yaygın uygulama alanı bulan yönetim yaklaşımı olarak dikkat çekmektedir. İşletmelere büyük avantajlar sağlayan küçülme, aynı zamanda bazı problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. "Geride Kalan Sendromu (GKS)" bu sorunların başında gelmektedir. Örgütsel küçülme şeklinde yürütülen yeniden yapılanmanın iyi yönetilememesinin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkabilecek olan GKS'nin çözülememesi durumunda, uygulamadan beklenen sonuçlara ulaşmak mümkün olamayacaktır. Örgüt ilk halinden daha verimsiz, daha kırılgan bir hale gelip rekabet gücünü yitirebilecektir. Bu çalışma son yıllarda, özellikle özelleştirme sonrası Türkiye'de de, örgütlerde sık sık yaşanan küçülme şeklindeki yeniden yapılanma sürecinde karşılaşılabilecek olan GKS'nin kavramsal çerçevesini, nedenlerini, etkilerini ve çözüm önerilerini sunmaktır.

Anahtar Kelimeler:  Değişim, Küçülme, Geride Kalan Sendromu, Çalışan Motivasyonu. 


62241 kez görüldü, 4697 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi