Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 314 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0067.x

Liderlik Ve Toplam Kalite Yönetiminin Algılanma Boyutu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Yard.Doç.Dr. Celalettin SERİNKAN
Pamukkale Üniversitesi - İİBF

ABSTRACT

This paper is based on a study conducted for the purpose of determining the attitudes of students on the subjects of transformational leadership, passive leadership and total quality management. To accomplish this, first factor analyses were conducted on all the variables of the tools and the variables with sufficient factor weights were determined. Then cluster analysis was conducted to gather the students into meaningful groups. In addition relationships were looked for between dimensions that had been determined.  Research data and information were collected from a convenience sample of 290 third and fourth year students of Istanbul University Faculty of Business Administration using questionnaires.


Key words:
Transformational Leadership, Passive Leadership, Total Quality Management

   ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin dönüşümcü liderlik, pasif liderlik ve toplam kalite yönetimi konularındaki algılamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için ilk önce ölçekler faktör analizine tabi tutulmuş ve faktör yükleri yeterli olan değişkenler belirlenmiştir. Daha sonra öğrencilerin anlamlı gruplar altında toplanmaları için kümeleme analizi yapılmıştır. Ayrıca belirlenen boyutlar arasındaki ilişkilere bakılmıştır.

Araştırmanın veri ve bilgileri, İ.Ü. İşletme fakültesi örgün öğretim lisans öğrencileri arasından üçüncü ve dördüncü sınıflardaki öğrencilerden toplanmıştır. Veri ve bilgilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, geçerli olan 290 anket analiz sürecine dâhil edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü Liderlik, Pasif Liderlik, Toplam Kalite Yönetimi


61992 kez görüldü, 2564 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi