Yıl: 2007/ Cilt: 9 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 302 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2007.0056.x

Job Satisfaction of Academicians in TURKEY and the Factors Affecting Job Satisfaction
Dr. Melek EKER Dr.Adem ANBAR-Prof.Dr.Lale KARABIYIK
Uludağ Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü

Abstract: The aim of this study is to measure the levels of job satisfaction among academicians in Turkey and to investigate the relationship between the job satisfaction and the factors that affect job satisfaction. The data was obtained by using sociodemographic data form, “job satisfaction” scale and “work and work environment” scale from 160 academicians that have been working in accounting and finance sub-department in Faculties of Economics and Administrative Sciences in 78 public and private universities. In the analysis of data, descriptive statistics, factor analysis, stepwise regression analysis and discriminant function analysis were used. The factor analysis of the 13 items which have possible effect on job satisfaction among academicians revealed five factors: Work environment, administrative workload, academic workload, promotion and evaluation and research fund. The stepwise regression analysis which was employed to determine the predictors that affect job satisfaction levels of academicians indicated that there was a meaningful relationship between the level of job satisfaction and the factors that affect job satisfaction and the most important predictor of job satisfaction scores was work environment. Results of the discriminant analysis indicated that while work environment and academic workload were the predictor factors for academicians who had high level of job satisfaction, there was no determining factors for academicians who had low level of job satisfaction.

Keywords:
Job satisfaction, factors affecting job satisfaction, Turkish academicians, Factor Analysis, Stepwise Regression Analysis, Discriminant Analysis. 
 
Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki akademisyenlerin iş tatmini düzeylerini ölçmek ve iş tatmini ile iş tatminini etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Veriler, toplam 78 kamu üniversitesinin ve özel üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde muhasebe – finansman anabilim dalında görev yapan 160 akademisyenden, sosyo-demografik anket formu, “iş tatmini“ ölçeği ve “iş ve iş çevresi“ ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, faktör analizi, kademeli regresyon analizi ve diskriminant analizi kullanılmıştır. Akademisyenlerin iş tatmini düzeylerini etkileme olasılığına sahip 13 unsura uygulanan faktör analizinin sonucunda, söz konusu unsurlar beş temel faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler; iş çevresi, idari işyükü, akademik işyükü, ilerleme ve değerleme ve araştırma fonudur. Akademisyenlerin iş tatmini düzeylerini etkileyen belirleyici değişkenleri bulmak için yapılan kademeli regresyon analizi, iş tatmini ile iş tatmini etkileyen faktörler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve iş tatmini düzeyinin en önemli belirleyicisinin iş çevresi olduğunu göstermiştir. Diskriminant analizinin sonuçları; iş çevresi ve akademik işyükünün, yüksek iş tatmini düzeyine sahip akademisyenler için belirleyici faktörler olduğunu, düşük iş tatmini düzeyine sahip akademisyenler için herhangi bir belirleyici faktör olmadığını göstermiştir.      

Anahtar Kelimeler: İş tatmini, iş tatminini etkileyen faktörler, Türk akademisyenler, factor Analizi, Adımsal Regresyon Analizi, Diskriminant  Analizi.


61513 kez görüldü, 4144 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi