Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 10 / No: 265 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0032.x

Kişilik Özellikleri Ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Atilla YELBOÄžA

Özet

Kişilik ve iş performansı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar, dünyada endüstri ve örgüt psikolojisi alanında oldukça sıklıkla çalışılmıştır. Ülkemizde ise bu alanda yapılan araştırmaların sınırlı olduğu görülerek, beş faktör kişilik modelinin iş performansını ne oranda yordadığı finans sektöründeki bir firmada 177 kişilik bir çalışma grubunun katılımıyla araştırılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkileri inceleyerek güncel araştırmalara katkıda bulunmaktır. Araştırmada, çalışanların (N=177) kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla “NEO Beş Faktör Kişilik Envanteri” kullanılmıştır (Costa ve McCrae, 1985). Ayrıca, çalışanların iş performansını ölçmek amacıyla Yelboğa (2003) tarafından geliştirilen ve psikometrik özellikleri incelenen “Performans Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan değişkenlerle ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Pearson korelasyon katsayısı ve iş performansının kişilik özelliklerden (Duygusal dengesizlik, dışadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk) hangilerini yordadığını belirlemek için, çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca bu değişkenlere ilaveten cinsiyet, yaş, kıdem ve eğitim düzeyi değişkenleri de regresyon analizine dahil edilmiş, standardize edilmiş regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin iş performansı üzerindeki göreli önem sırası ortaya konmaya çalışılmıştır.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim düzeyi ve kişilik özellikleri değişkenlerinin, çalışanın iş performansındaki toplam varyansın %16,3’ünü açıkladığı ortaya konmuştur. (p<0,01).

Anahtar Kelimeler: Kişilik, İş Performansı, kişilik ölçeği, performans değerlendirme ölçeği, Beş Faktör Kişilik Modeli.

 Abstract

Studies which analyze the relationship between personality and work performance have been conducted frequently in the field of industrial and organizational psychology. Regarding the lack of research in this area in our country, the five factor model effects on work performance was investigated with a group of 177 participants from a company working in the finance sector.  The main purpose of this study is to contribute to the current literature by observing the relationship between work performance and personality attributes.

In order to measure the personality attributes of the participants, the NEO Five factor Inventory developed by Costa and McCrae (1985) was used.  (N=177). Moreover, for the measurement of the work performances of the employees, the Job Performance Scale which was developed by Yelboga (2003) was used.
Pearson correlation coefficients were calculated to evaluate the relationships among the variables used in the study and a multiple regression analysis was conducted to determine how job performance influences the personality attributes (Extraversion, Emotional stability, Openness, Agreeableness and Conscientiousness). In addition to these variables, standardized regression coefficients of sex, age, seniority and education level were also included into the regression analysis in the order of their magnitudes.

The result of this analysis shows that sex, age, seniority, education level and personality attributes explain the 16, 3 % of the variance in job performance of the employees (p<0, 01).

Keywords: Personality, Job Performance, personality scale, performance appraisal scale, Five Factor Personality Model.

61550 kez görüldü, 5001 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi