Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 7 / No: 262 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0029.x

İş-Güç Biçimi Ve Eğitim Ölçütleri Açısından Kuşak Değişimi
Dr. Serkan GÜZEL
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

ÖZET           

Tarihçiler ve sosyologlar sanayileşme süreci ve toplumsal hareketliliğin birbiri ile yakından ilişkili olduğunu ileri sürerler. Kuşaklar arası hareketlilik üzerine odaklanan tartışmalar, genellikle baba-oğul iş-güç biçimi ilişkisi ile sınırlıdır. Bu bağlamda bu araştırma sosyolojideki bu tür saha çalışmalarının sadece baba-oğul iş-güç biçimi ilişkisini değil aynı zamanda anne-kız iş-güç biçimi ilişkisini de içermesi gerektiğini öne süren  farklı bir yaklaşım sunmaya çalışmaktadır.  Bunun yanı sıra bu tür araştırmaların, ikinci kuşağın iş-güç biçimi ve eğitim düzeyinin, kuşaklar arası hareketliliği nasıl etkilediği noktasına kadar genişletilmesine gereksinim vardır. Bu noktanın belirlenmesi, araştırmanın temel amacıdır. Sahadan elde edilen verileri bulgulara dönüştürmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Buna ilişkin olarak araştırmadan elde edilen önemli sonuçlardan bir tanesi de, kuşaklar arası hareketlilikte iş-güç biçiminin eğitim düzeyinden daha etkili olduğudur. Fakat bu, kuşaklar arası hareketlilikte eğitim düzeyinin hiç önemli  olmadığı anlamına gelmemelidir.  

Anahtar kelimeler: iş-güç biçimi, iş-güç biçimi hareketliliği, eğitim düzeyi, toplumsal hareketlilik, kuşak hareketliliği

 ABSTRACT

Historicans and sociologists have argued that the process of industrialism and social mobility are closely linked. The discussion which based on intergenertional mobility generally restricts to relation father’s and son’s occuption. In this sense, this research try to demonstrate different approach that such field works in sociology should not only includes relation with father’s and son’s occupation but relation with mother’s and daughter’s occupation as well. Besides, that kind of researches need to be extent the point how effect the second generation’s occuption and educational level the intergenerational mobility. Determination of this point is the main aim  of this research. İn order to convert these data obtained from field to findings, regression analysis is used. In relation to this, one of the crucial result of the research is that occupational structure is more effective than education level in intergenertional mobility. But it should not mean that education level is not merely important in genarational mobility.

Key words: occupation, occupational mobility, education level, social mobility, generational mobility


56705 kez görüldü, 2521 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi