Yıl: 2005/ Cilt: 7 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 237 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2005.0006.x

Sosyo-Ekonomik Gelişme Göstergesi Kriteri Olarak İnsani Kalkınma Endeksi (Muğla Örneği)
Yard.Doç.Dr. Muhammed KARATAŞ
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

ÖZET

 Sosyo-ekonomik gelişme, içinde yaşadığımız çağda ülkelerin refah düzeylerinin tespitinde son derece anlamlı bir özelliğe sahiptir. Refahın ve yoksulluğun tespitinde, gerek ülke bazında gerekse ülkeler arasında sosyo-ekonomik gelişme ve insani kalkınma kriterleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada da buna özen gösterilmiştir.

Muğla, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 2004 yılı verilerine göre Türkiye genelinde on üçüncü, bölge içerisinde ise üçüncü sıradadır. Muğla’nın Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk on beş arasında olmasında en büyük etkenlerin başında ticaret iş kolunda çalışanların toplam istihdama oranının yüksek olması, işverenlerin toplam istihdama oranının yüksek olması, fert başına gayri safi yurt içi hâsılanın hem bölge hem de ülke genelinin çok üzerinde olması gelmektedir. Muğla, insani kalkınmışlık endeksinde Türkiye genelinde on ikinci sırada olup sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile paralel bir gelişim göstermiştir. Muğla, Ege bölgesinde insani kalkınma endeksinde İzmir’den sonra ikinci sırada bulunup, yüksek insani kalkınma endeksi grubu içerisindedir. Muğla’nın Ege bölgesinde ve Türkiye genelinde insani kalkınma endeksinde başlarda olmasına en fazla, kişi başına reel gayri safi yurt içi hâsıla ve toplam okullaşma oranının katkı yaptığı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Muğla, Sosyo-ekonomik gelişme düzeyi, insani kalkınma endeksi, iktisadi büyüme, Ege Bölgesi

ABSTRACT

Socio-economic development has a significant feature in determining the prosperity levels of the modern countries in which we life. The criteria of socio-economic development and human development index in a country and international level are used to determine the poverty and the wealth.

According to the data of 2004, Muğla ranks thirteenth in Turkey and comes third in the Aegean Region. The Factors that Muğla takes place among the first fifteen cities in the socio-economic development can be counted as following; the employees working in trade branch rank high in proportion to the total employment; General national product per capita of Muğla is high both in the country and in the region. Muğla comes twelfth in human development index. Muğla ranks second in human development index after İzmir in the Aegean region.

Key Words: Muğla, socio-economic development level, human development index, economic development, Aegean region


59297 kez görüldü, 2235 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi