Yıl: 2022/ Cilt: 24 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 787 /     DOI:

X ve Y Kuşağı Bağlamında Örgütsel Sinizm
İlke Tunçel-Prof. Dr. İlknur Kumkale-Dr. Öğr. Üyesi. Olgun Irmak Çetin
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü-Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü-Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET

Çalışanların örgütlerine karşı güvensizliği, isteksizliği gibi olumsuz duygu, düşünce ve davranışları içeren örgütsel sinizm günümüz örgütlerinde üzerinde durulması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Örgütlerde çalışan profiline bakıldığında ise üç farklı kuşağın yer aldığı görülmektedir. Farklı kuşakta yer alan bireylerin hayata bakış açısı, beklentileri, iş hayatındaki davranışlarının da farklı olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmada X ve Y kuşaklarının örgütsel sinizm düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kuşak kavramı, ikinci bölümünde örgütsel sinizm kavramı incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırma için oluşturulan hipotezler analiz edilmiştir. Araştırma, Edirne ili merkezindeki bankalarda görev yapan 201 banka çalışanına anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. X ve Y kuşağı katılımcıların örgütsel sinizm düzeyleri cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sektördeki çalışma süresi, kurumdaki çalışma süresi, gelir düzeyi ve unvan değişkenlerine göre incelenmiştir. Analiz sonucu X ve Y kuşağı çalışanlarının örgütsel sinizm düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Sinizm, Örgütsel Sinizm, Kuşaklar, Demografik Özellikler


ABSTRACT

Organizational cynicism, including negative feelings, thoughts and behaviors such as insecurity and unwillingness of employees towards their organizations, has become an important issue to be emphasized in today's organizations. Looking at the employee profile in organizations, it is seen that there are three different generations. It is thought that individuals in different generations have different perspectives, expectations and behaviors in business life. In this study, the organizational cynicism levels of the X and Y generations were investigated. In the first part of the study, the concept of generation is examined and in the second part, the concept of organizational cynicism is examined. In the third part, the hypotheses created for the research are analyzed. The research was conducted by applying a questionnaire to 201 bank employees in Edirne. Organizational cynicism levels of generation X and Y were analyzed according to gender, educational level, marital status, working time in the sector, working time in the institution, income level and flour. As a result of the analysis, it was found that organizational cynicism levels of X and Y generation employees showed significant differences.


Keywords: Cynicism, Organizational Cynicism, Generations, Demographic Characteristics


65323 kez görüldü, 269 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi