Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 3 Sıra: 2 / No: 724 /     DOI: :10.4026/isguc.620532

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımlarının Teorik Temelleri
Mert GÜRLEK Akyay UYGUR
Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu - Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi

Özet

Stratejik insan kaynakları yönetimi (SİKY), insan kaynakları yönteminden farklı olarak örgüt düzeyindeki konulara odaklanmaktadır. SİKY’nin temel araştırma alanı, örgüt stratejileri ile uyumlu ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesini destekleyen İK stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Araştırmacılar stratejik insan kaynakları yönetiminin doğasını açıklamak için değişik yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu araştırmanın amacı, stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımlarının teorik arka planını açıklamaktır. Bu amaca matuf olarak, evrenselci, koşul bağımlılığı, yapısalcı ve bağlamsal yaklaşımlar incelenmiş ve bu yaklaşımların araştırma tasarımında nasıl kullanıldığını araştırmacıların bilgisine sunmak için araştırma örnekleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Stratejik insan kaynakları yönetimi, evrenselci yaklaşım, koşul bağımlılığı yaklaşımı, yapısalcı yaklaşım ve bağlamsal yaklaşım.

 
Abstract

Strategic human resource management (SHRM) focuses on organizational level-issues, unlike human resources management. The main research area of SHRM is the development and implementation of HR strategies that are compatible with the organizational strategies and support the realization of these strategies. Researchers have developed various approaches to explain the nature of strategic human resource management. This study aims to explain the theoretical background of the approaches developed for strategic human resource management. For this purpose, universalistic, contingency, configurational, and contextual approaches have been examined and research examples are given to inform researchers about how these approaches are used in research design.

Keywords: Strategic human resource management, universalistic approach, contingency approach, configurational approach, contextual approach.
64030 kez görüldü, 955 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi