Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 22 / No: 685 /     DOI: 10.4026/isguc.473444

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Kimlik Algıları Ve İşgücü Piyasalarındaki Beklentileri
Prof.Dr.A. Çiğdem KIREL, Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN, Prof.Dr.Verda CANBEY-ÖZGÜLER, Doç.Dr.M. Çağlar ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fatma KOCABAŞ, Doç.Dr.Ekrem ERDOÄžAN
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ), Türkiye genelinde 36 üniversitede kurulu, 27 üniversitede eğitim veren disiplinler arası özelliğe sahip bir bölümdür. İktisat, Hukuk, Sosyoloji ve Psikoloji ana arterlerinin kesişim kümesinde, işgücü piyasaları, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, insan kaynakları yönetimi, çalışma sosyolojisi ile örgütsel yönetim ve çalışma psikolojisi gibi konularla ilgilenir. Geniş akademik yelpazesi, bu alanda eğitim gören öğrencilerde kimi zaman kimlik karmaşasına neden olmaktadır. Bu makale, ÇEEİ öğrencilerinin bölüme ilişkin kanaatlerini, kimlik algılarını, işgücü piyasalarındaki beklentilerini ve değerleri arasındaki eşgüdüm ilişkisini tespit etmek amacıyla Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ortaklığında yürütülüp tamamlanmış araştırma projesinin çıktılarını içermektedir. Yeterli istatistiki örneklem kapasitesi sayesinde Türkiye genelinde eğitim alan ÇEEİ öğrencilerinin genel algısını gösterebilme kabiliyetine sahip önemli ve orijinal bir çalışmadır. Araştırma, anketlere cevap alınabilen 25 ÇEEİ bölümünde eğitim alan 3.927 öğrenciyi kapsamaktadır. Kesitsel tarama modeline dayalı nicel yöntemle yürütülen araştırmada öğrenci sayılarına, sınıflara, öğretim türlerine ve cinsiyete duyarlı hazırlanmış yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Veriler SPSS V21 ve Minitab programlarında analiz edilmiştir.


Araştırma bulguları; Genel Nitelikli Bulgular ile Bölüm Kalitesi ve Öğrencilerin Kimlik Algısına ilişkin Bulgular şeklinde iki ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin bölüme ilişkin kanaatleri; eğitim kalitesi, ölçme değerlendirme, mesleki yetkinlik algısı, iletişim becerisi, demokratik
ve sosyal haklar, yurt dışı imkânları ve kimlik algısı gibi birçok bileşene çerçevesinde tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kimlik Algısı, Beklenti/Değer Teorisi, Motivasyon, İşgücü Piyasaları.

Abstract:

The Labor Economics and Industrial Relations (LEIR) is a department with interdisciplinary qualifications that trains 27 universities, established in 36 universities across Turkey. The Department of Labor Economics, which is at the intersection of the main arteries of Economics, Law, Sociology, and Psychology, deals with topics such as labor market, social policy, labor and social security law, human resources management, work sociology and organizational management and social psychology. A wide range of academic fields of the department sometimes causes identity confusion in students studying in this area. This article contains the outputs of a research project carried out and completed in partnership with Anadolu University and Sakarya University in order to determine the coordination relation between the perceptions of identity, perceptions of the labor market, and values of the LEIR students. This research is an important and original study
that has the ability to show the general perception of LEIR students trained in Turkey because of its sufficient statistics sample capacity. The survey includes 3,927 students trained in the 25 Labor Economics departments that can respond to the questionnaires. In the research conducted by the quantitative method based on the cross-sectional survey model, structured questionnaires were applied to the student; numbers, classes, teaching types and sex-sensitive.

Data were analyzed in SPSS V21 and Minitab programs. Research findings classified in two main categories as “General Findings” and “Department
Quality and Findings related to Perception of Students”. In this context, students’ opinions about the departments have been determined within the framework of many components such as quality of education, assessment, and evaluation, the perception of professional competence, communication
skills, democratic and social rights, opportunities abroad and identity  perception.


Key Words:

Labor Economics and Industrial Relations, Sense of Identity, Expectations/Values, Motivation, Labour Markets.


63208 kez görüldü, 1030 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi