Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 677 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

Okulöncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşsizlik Kaygılarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Dr. Hasan ÖZDER, Melis BİRİNCİ, Peyman ZAİFOÄžLU, Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Dr. Atatürk Öğretmen Akademisi-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Özet: Bu çalışmada, okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına yönelik bir işsizlik kaygısı ölçeğinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, 14 maddeden ve 4 boyuttan oluşan Öğretmen Adaylarının İşsizlik Kaygısı Ölçeği (ÖAYİKÖ) geliştirilmiştir. Ölçek maddelerinin yazımından önce 10 öğretmen adayına açık uçlu sorular sorulmuştur.Yapılan içerik analizinden ve ilgili literatür tarandıktan sonra 16 maddeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 174 öğretmen adayına uygulandıktan sonra yapı geçerliği ve güvenliği çalışması yapılmıştır. Varimax Temel Bileşenler analizine göre, ölçeğin dört boyuttan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu boyutlar, 1. İşgücü 2. Sürekli Kaygı 3. Çevre 4. Eğitim olarak sıralanmıştır. Boyutlar arasında yapılan korelasyon analizinde boyutların bir birleri ile anlamlı düzeyde yüksek korelasyon gösterdikleri bulunmuştur. Bu dört boyut ölçeğin toplam varyansının % 57,021’ini açıklamaktadır. Doğrulayıcı Faktör Analizinde ise uyum indeksleri (χ 2 /sd= 1.447, RMSEA= 0.051, AGFI=0.876, GFI=0.916, NFI=0.852, ve CFI=0.947) değerlendirilerek modelin uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirliği .84 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, bu araştırmada geliştirilen ÖAYİKÖ’nün öğretmen adaylarının işsizlik kaygılarını geçerli ve güvenilir bir biçimde ölçtüğü söylenebilir.


Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, işsizlik kaygısı, ölçek geliştirme.

 

 

Abstract: The study aimed to develop a scale addressing the unemployment anxiety of pre school and primary school pre-service teachers. The scale was administered to 174 pre-service teachers. Based on the study results, the researcher developed the Pre-service Teacher Unemployment Anxiety Scale that consisted of four subdimensions and 14 items. Before writing the scale items, the researcher asked open-ended questions of 10 pre-service teachers. After content analysis and literature review, the researcher developed a 5-point Likert type scale including 16 items. Then, the researcher conducted the construct validity and reliability studies of the scale. The varimax principal components analysis revealed that the scale included four subdimensions, which were 1. Labor, 2. Continuous Anxiety, 3. Environment, and 4. Education. These four subdimensions explained 57,021% of the total variance. An analysis of the correlations among the scale subdimensions indicated that factors forming the scale have significant correlations. The structure developed by this analysis was then tested using confirmatory factor analysis. The fit indices in the confirmatory factor analysis (χ 2 /SD= 1.447, RMSEA= 0.051, AGFI=0.876, GFI=0.916, NFI=0.852, and CFI=0.947) indicated that the model had sufficient fitness. The reliability of the scale was 0.84. As a result, the PTUAS developed in this study is valid and reliable of assessing university graduates’ unemployment anxiety.

Keywords: Pre-service teachers, unemployment anxiety, scale development.

 

 


63308 kez görüldü, 2831 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi