Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 675 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

Liderliğin İş Tatminine Etkisi: Bağlılık Odaklarının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Mihriban CİNDİLOÄžLU DEMİRER- Doç. Dr. Sema POLATÇI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet: Çalışmanın amacı dönüşümcü ve etkileşimci liderlik algılarının işgörenlerin iş tatmini üzerindeki etkisinde bağlılık odaklarının rolünün belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Çorum ilinde bir grup şirkette çalışan 300 işgören oluşturmaktadır. Analizler sonucunda dönüşümcü liderliğin iş tatmini ve bağlılık odaklarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir, ayrıca etkileşimci liderliğin bağlılık odakları ve iş tatminini anlamlı ancak negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sorularını ve araştırma modelini analiz etmek için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde bağlılık odaklarının aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Sözcükler: Dönüşümcü Liderlik, Etkileşimci Liderlik, İş Tatmini, Bağlılık Odakları

Abstract: The purpose of the study is determining the role of commitment focus on transformational and transactional leadership on job satisfaction. The sample forms 300 people working in private a group of companies in Çorum. As a result of the analysis, it is found that transformational leadership has a positive effect on commitment focus and job satisfaction, also transactional leadership has a negative effect on commitment focus and job satisfaction. For analyze research question and research model was used to structural equation model. As a result of this analysis, it is determined that commitment focus plays a mediating role in the relationship between transformational and transactional leadership and job satisfaction.


Key Words: Transformational Leadership, Transactional Leadership, Job Satisfaction, Commitment Focus


61946 kez görüldü, 1716 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi