Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 635 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0325.X

İşletmelerde Terfi Sisteminin Oluşturulmasında Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanılması – Bir İşletme Örneği
Yard. Doç. Dr. Nurcan TEMİZ-Hüsniye Gül İNAN
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü-İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet:

Kişinin, terfi konusunda işverenin adaletli olduğunu ve emeğinin karşılığını maddi / manevi olarak alacağını bilmesi başarılı olmasında önemli bir faktördür. Bu bağlamda işletmede adaletli bir terfi sisteminin varlığı, çalışanın başarısını olumlu yönde etkileyecektir. İşletmelerde terfi kararının verilmesinde bir çok kriterin göz önünde bulundurulması gerekir. Karar verme değişik kriterlerden etkilenen karmaşık bir süreçtir. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), karar kriterlerini karşılaştıran ve ikili karşılaştırmalar yoluyla her kriterin önceliklerini hesaplayan çok kriterli bir karar verme tekniğidir. Bu çalışmanın amacı, objektif bir terfi sisteminin oluşturulmasında AHS`yi kullanarak bir işletmeye öneride bulunmaktır. Ayrıca çalışmada AHS kullanılarak, bu işletmede farklı bölümlerin terfi kriterlerine bakış açıları ve terfi sistemindeki öncelikleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, terfi sistemi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS).

Abstract:

It is an important factor for a person to know that the employer is fair about promotion and he/she will be compensated materially/morally. In this sense, existence of a fair promotion system in organization will influence success of employee positively. In order to make decision on promotion there are several criteria that must be taken into account. Decision-making is a complex process that is influenced by several factors. Analytical Hierarchy Process (AHP) is a multi-criteria decision making technique that compares decision criteria and calculates priorities of each criterion by pairwise comparisons. The aim of this study is to propose an organization about constituting objective promotion system by using AHP. Besides it is aimed to show viewpoints of different departments about promotion system and priorities of these departments regarding promotion systems by using AHP.

Keywords: Human resources management, promotion system, Analytical Hierarchy Process (AHP).

64814 kez görüldü, 2197 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi