Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 4 Sıra: 9 / No: 612 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0303.x

Swot Analizinin Sağlık Kurumlarında Uygulanması: Ev İdaresi Örneği
Doç. Dr. Özgür UÄžURLUOÄžLU, Burcu ÖZTUNÇ, Arş. Gör. Uzm. İpek BİLGİN DEMİR Arş. Gör. Uzm. Duygu ÜREK
Sağlık İdaresi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye Ev İdaresi Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ankara, Türkiye Sağlık İdaresi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye Sağlık İdaresi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ev İdaresi Müdürlüğü`nün SWOT analizinin yapılması suretiyle, ev idaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Çalışmada Ev İdaresi Müdürlüğü SWOT analizi; Müdürlükte görevli 12 saha sorumlusu ve yöneticisinin katılımı ile ve nominal grup tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan SWOT analizi sonucunda, Müdürlüğün daha çok üstünlük (örn; yüksek sorun çözme yeteneği ve çözüm odaklı çalışma, uzman ve deneyimli bir ekibe sahip olma, sürekli saha denetimi yapma, ekip ruhuna sahip olma, ekipte farklı meslek gruplarından kişiler olması, diğer bölümlerle koordineli çalışma vs.) ve tehditlere (örn; personele görev tanımı dışında işler yaptırılması, yeni çalışma alanların açılması ve iş yükü artışı, personel genelinde eğitim seviyesinin düşük olması, çalışma alanlarının yüksek riskli olması, tazminat güvencesi sebebiyle personelin işini aksatması vs.) sahip olduğu saptanmıştır.Bu durum,birimin ÜT (üstünlükler-tehditler) stratejileri uygulayabileceğini ortaya koymaktadır.Sonuç olarak analizi yapılan birime, mevcut üstün yönlerini kullanarak tehditleri ortadan kaldırmasını sağlayacak stratejileruygulaması önerilmektedir. Çalışmanın hem yöntem hem de elde edilen sonuçlar açısından Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Ev İdaresi Müdürlüğü yanında kurumlarında ya da çalıştıkları birimlerde SWOT analizi uygulamak isteyen sağlık kurumları yöneticilerine yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi,Nominal Grup Tekniği, Ev İdaresi Hizmetleri, Hastane.

Abstract
The purpose of this study is to be determined what has to be done for carrying out household services more effectively and efficiently through SWOT analysis of Hacettepe University Hospitals Household Services Department.In the study, SWOT analysis of Household Services Department was performed by using nominal group technique with the participation of 12 field supervisors and managers working at this department. SWOT analysis results indicate that the department has more strengths (for example;high problem solving and solution oriented working, having a professional and experienced team, making continuous field inspection, having a team spirit, having different occupational groups in the team, working coordinately with other departments etc.) and threats (for example; assigning personnel some duties out of job descriptions, emergence of new working areas and increased workload, personnel`s low education level, high risky working areas, business disruptions because of compensation insurance etc.). This result revealthat the department can implement ST(strengths-threats) strategies. As a result, it is recommended that the department being analyzed should implement strategies which will provide removing threats by using current strengths. It is also thought that this study will provide benefits in terms of its method and results to healthcare administrators wanted to implement SWOT analysis in their organizations or departments.

Keywords: SWOT Analysis, Nominal Group Technique, Household Services, Hospital.

64698 kez görüldü, 2781 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi