Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 548 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0250.x

Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç.Dr. Ali Murat Alparslan - Yrd. Doç.Dr. Ali Can - Arş. Gör. Ömer Faruk Oktar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü-Marmara Üniversitesi İİBF İşletme

Özet: Sosyal takas kuramının temel savlarından biri örgüt ve çalışan arasındaki ilişkilerin karşılıklı zorunluluğa dayanmasıdır. Bu kurama göre örgüt çalışanların faydasına olacak bazı davranışlar sergilediğinde karşılıklılık esasına göre çalışanlar da örgüt yararına olacak bazı davranışlarda bulunurlar. Araştırmamızda bu noktadan hareketle algılanan örgütsel destek düzeyi, örgütsel özdeşleşme ve yardım etme davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. 152 hastane personeli üzerine yapılan araştırma sonucunda sosyal takas kuramının savını destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre algılanan örgütsel destek düzeyinin artması örgütsel özdeşlemeyi pozitif yönde etkilemekte ve örgütsel özdeşleşme çalışanlarda yardım etme davranışını ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca hiyerarşik regresyon analizi sonucunda algılanan örgütsel destek ve yardım etme davranışı arasındaki ilişkide, örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Sosyal Takas Kuramı, Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme, Yardım Etme Davranışı, Aracılık Rolü The Mediating Role Of Organizational Idendity On The Relationship Between Percieved Organizational Support And Helping Behavior: A Survey On The Employees Of Hospital Abstract: One of the basic theses of the theory of Social Exchange Theory is that the relationship between the organization and the employee rely on mutual obligation. According to this theory, when organization exhibits some behaviors that will benefit the employees, on the basis reciprocity, employees will exhibit useful behaviors to organization. From this point of view, this study examined the relationship between perceived organizational support, organizational identification, and helping behavior. Results of research on 152 hospital employees support theses of social exchange theory. According to the results, the increase of perceived organizational support impacts positively on organizational identity. Furthermore organizational identity can be revealed helping behavior between employees. Also as a result of the hierarchical regression analysis, organizational identification was found partially assumed the mediating role on the relationship between perceived organizational support and helping behavior. Key Words: Social Exchange Theory, perceived organizational support, organizational identity, helping behavior, Mediating Role

64203 kez görüldü, 2536 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi