Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 507 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0222.x

Hemşirelerde Benlik Saygısı İle Durumluk ve Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Dr. Tülin TUNÇ
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Özet
Özet Bu araştırmanın amacı; benlik saygısı ile durumluk ve sürekli kaygı arasındaki ilişkileri, bir kamu üniversitesi hastanesi örneğinde ortaya koymaktır. Bir üniversite hastanesinde çalışan 64 kadrolu 81 sözleşmeli toplam 145 hemşireye anket formu uygulanmıştır. Katılımın gönüllülük esasına göre belirlendiği araştırmada, geri dönen ve analize dahil edilen anket sayısı 128, geri dönüş oranı % 88.28’dir. Bulgulara göre; katılımcıların benlik saygısı, durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca; medeni durum, çocuk durumu, meslekte toplam çalışma süresi ve statü değişkenlerine göre grupların benlik saygısı düzeyleri arasında; statü değişkenine göre ise durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, durumluk kaygı, sürekli kaygı, hemşire.

Abstract
Abstract The purpose of this study is to examine the relationships between self-esteem, state and trait anxiety at a university hospital sample. Study questionnaires were distributed to 145 nurses. In this study, the participation was on a voluntary basis and a total of 128 participants returned the questionnaires. Survey return rate was 88.28%. Study results demonstrated that there were significant relationships between self-esteem, state and trait anxiety. Additionally, there were significant differences in self-esteem levels among the study groups according to the marital status, child bearing status, years of work experience and work status and state and trait anxiety scores differs significantly according to the work status of the nurses.

Keywords: Key Words: Self-esteem, state anxiety, trait anxiety, nurse.

65508 kez görüldü, 7093 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi