Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 505 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0220.x

Türk Yönetim Yazınının Son On Yıllık Kesitinde İnsan Kaynakları Yönetimi`ne Bakış
Araş.Gör.Nuray AKAR
Akdeniz Üniversitesi

Abstract
The purpose of the study is to reveal the dominated approach in the field of human resources management (HRM) in Turkish management literature between 2000 and 2009. In this respect, papers related to HRM that published in peer-reviewed academic journals in respective literature were subjected to semantic content analysis. Pure theoretical studies were covered for qualitative research in question. As a result, findings of the study shows that soft approach is dominated in the field. Therefore, the adopted main discourse is in the direction that employees should be regarded as valuable assets of the organization. At this point, it is revealed that the humanist discourse is geared towards solving practical problems

Keywords:       Human Resources Management (HRM), Turkish Management Literature, Qualitative Research, Content Analysis.

Özet
Bu çalışmada, Türk yönetim yazınında 2000-2009 yılları arasında insan kaynakları yönetimi (İKY) alanında egemen olan bakış açısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili yazındaki hakemli akademik yayınlarda yer alan İKY ile ilgili eserler anlamsal içerik analizine tabi tutulmuştur. Söz konusu nitel inceleme için pür kuramsal çalışmalar ele alınmıştır. Sonuçta, alanda ağırlıklı olarak ılımlı yaklaşımın etkisi hissedilmiştir. Dolayısıyla akademide benimsenen ana söylemin; çalışanların, örgütün değerli varlıkları olarak görülmesi gerektiği vurgusu taşıdığı saptanmıştır. Bu noktada, hümanist temeldeki söylemlerle daha çok uygulamada karşılaşılan yönetsel sorunlara çözüm önerisi getirilmeye çalışıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Türk Yönetim Yazını, Nitel Araştırma, İçerik Analizi        


65252 kez görüldü, 3076 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi