Yıl: 2012/ Cilt: 14 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 498 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2012.0214.x

Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi
Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif ÇEVİKER, Yrd. Doç. Dr. H. Murat MUTLU, Ali DER, Atilla SÜRER

Özet
Araştırmada yeniliklerin yayılması literatürü temelinde Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının (WTMY) serbest muhasebeci ve mali müşavirlik bürolarınca benimsenmesinde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada potansiyel kullanıcıların yeniliğe ilişkin algılarının benimseme süreci üzerinde etkileri çözümlenmeye çalışılmıştır. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde oluşturulan kavramsal modele göre hazırlanan anketin yüzyüze görüşme yolu ile doldurulmasıyla elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgulara göre, birebir ilişki düzleminde algılanan kullanışlılık (AK) ve algılanan kullanım kolaylığı (AKK) ile tutum (TUTUM) ve davranışsal niyet (NİYET) arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu ve bu iki değişkenin davranışsal niyet üzerine bir arada etkisinin incelenmesi sonunda, AK değişkeninin, AKK ile NİYET değişkenleri arasındaki ilişkiyi gölgelediği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeniliklerin yayılması, Teknoloji Kabul Modeli, Web Tabanlı Yazılımlar, Web Tabanlı Muhasebe Yazılımı

Abstract
On basis of diffusion of innovations, this research aims to investigate factors that affect the adoption of Web Based Accounting Software (WBAS) in Certified Public Accountant’s officies. In this research, potential users’ perceptions of innovations on the effects of adopting was studied. Research model was created within the framework of Technology Acceptance Model (TAM). Research data were collected through face-to-face survey method. The research findings show that significant correlations between research variables for example; Perceived Usefulness (PU) and Attitude (AT); PU and Behavioral Intention (INT); Perceived Ease of Use (PEU) and AT; PEU and INT. The finding of joint effects of PU and PEU on INT demonstrates that the positive effect of PEU on INT is moderated by PU.

Keywords: Diffusion of innovations, Technology Acceptance Model, Web Based Softwares, Web Based Accounting Software

37622 kez görüldü, 1359 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi