Yıl: 2012/ Cilt: 14 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 476 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2012.194.x

Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Assist.Prof.Dr.Mahmut DEMİR
Muğla Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacı, havalimanı yer hizmetleri işletmelerinde örgütsel destek (OD), örgütsel bağlılık (OB) ve işten ayrılma eğilimi (İAE) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Öncelikle konuyla ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Buradan elde edilen bilgilerle araştırma modeli oluşturulmuş ve buna göre bir anket geliştirilmiştir. Yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak toplam 282 katılımcıya bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve LISREL istatistik programları ile analiz edilerek açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile verilerin yapısal ve yakınsak geçerliliği yapılmıştır. Daha sonra OD, OB ve İAE arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla oluşturulan hipotezlerin ölçülmesi için yapısal eşitlik modelinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. OD faktörleri ile OB faktörleri arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken İAE ile negatif yönlü bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. Diğer yandan OB faktörleri ile İAE arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuçta oluşturulan tüm hipotezler kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel destek, Örgütsel bağlılık, İşten ayrılma eğilimi, Yer hizmetleri işletmeleri

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship among organizational support, organizational commitment and turnover intention in ground handling enterprises. Previously a literature review was conducted for research model and then questionnaire was developed from the studies in the literature. Data were collected by researchers in face-to-face interviews with 282 employees and were analyzed with SPSS and LISREL statistical programs. Structural and convergent validity of the data have revealed with the explanatory factor analysis. And then, it was tested using a confirmatory factor analysis to determine the relationship among organizational support, organizational commitment and turnover intention in structural equation modelling. It was found to be a positive relationship between organizational support factors and organizational commitment factors while a negative relationship between organizational support factors and turnover intention. On the other hand, it was found to be a negative relationship between organizational commitment factors and turnover intention. As a result, all hypotheses have been adopted.

Keywords: Organizational support, Organizational commitment, Turnover intention, Ground handling business

61900 kez görüldü, 2679 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi