Yıl: 2012/ Cilt: 14 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 471 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2012.195.x

Statistical Analysis Of A Group To Support Decision Making Processes
Research Asst. İmran ASLAN, Assis.Prof.Dr. Selahattin YAVUZ

Özet
Araştırmanın amacı, uzun zamandır Kipaş Grubunun üst yönetiminde çalışanların bakış açısı ile grubunun karşı karşıya kaldığı sorunları tespit etmektir. Kipaş Grubu\\\'nun sorunların belirlenmesinde bilgi oluşturmaya yönelik olarak verileri toplanmak amacıyla anket teknikleri ve görüşmelerden yararlanılmıştır. Veriler frekans ve pasta grafikleri ve memnuniyet analizi kullanılarak analiz edildi ve görüşmelerin bulguları ve gözlemleri ile birleştirildi. Kipaş Grubu bir holding kurmak amacıyla 2005 yılından beri yönetim yapısını, iç sorunlar ve dış şartlardan dolayı değiştirmeye karar verdi. Bu yüzden, örgüt yapısı hakkında bilgi toplamak amacıyla bazı anketler yaptık. Bu makalede, Kipaş Grubu\\\'nun yeniden yapılanma projesinde yapılan anketlerin sonuçları bazı önemli bulguları ile birlikte sunulmaktadır. Grup hakkında 40 soru üst yönetimden 43 kişiye soruldu. Ayrıca, anket doldurulduktan sonra görüşmeler yapıldı. Bu soruların amacı, grubun çalışmalarını nasıl yürüttüğünü ve grubun güçlü ve zayıf tarafı ortaya çıkarmaktır. Grubu analiz ederken bu bulgulardan faydalanılmıştır. Her sorunun ortalama, standart sapma ve frekansı bulunarak grafikler ile sunuldu. Memnuniyet analizi her soru hakkındaki ortak görüşü öğrenmek amacıyla yapıldı. Her soru analiz edildikten sonra mülakatlar, bulgular ve iç ve dış uzmanların görüşlerinin sonuçları ile ilişkilendirildi.

Anahtar Kelimeler: İstatistiksel Analiz, Memnuniyet Analizi, Karar Verme, İçsel Analiz, Yeniden Yapılandırma

Abstract
The purpose of the survey is to determine the problems of Kipaş Group facing with point of view of the employees who have been working at top management of the group in long time. In collection of data directed to create knowledge in determination of problems of the Kipaş Group, it was benefited from survey techniques and interviews. The data were analyzed by using frequency graphs, pie charts and satisfaction analysis and combined with interviews’ findings and observations. Kipaş Group has decided to change its management structure due to internal problems and external conditions since 2005 in order to establish a holding. Thus, we have carried out some surveys to gather information about the organization. In this article, the results of surveys conducted at the reorganization project of Kipaş Group are presented with some important findings. 40 questions about the group were asked about 43 persons from the top management. Moreover, interviews were carried out after they filled the survey. The aims of these questions are to find how the group carries out its work and to bring out weak and strong sides of the group. These findings helped while analyzing the group. The mean, standard deviation and frequency of each question were found and presented via graphics. The satisfaction analysis was carried out to learn the common opinion about each question. Each question is analyzed and is associated with the results of interviews, findings and opinions of internal and external experts.

Keywords: Statistical Analysis, Satisfaction Analysis, Decision Making, Internal Analysis, Reorganization


64908 kez görüldü, 2337 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi