Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 342 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0085.x

Günümüz Gerçeğinden Hareketle Geçmişe Bakmak (2006-1960):Kalkınma mı Sermaye Birikimi mi?
Dr. Ş.Gürçağ TUNA- Melda Yaman ÖZTÜRK-Fuat ERCAN
Marmara Üniversitesi - İİBF - İktisat Bölümü-Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İİBF - İktisat Bölümü-Marmara Üniversitesi - İİBF - İktisat Bölümü

ÖZET

Günümüz Türkiye’sinde büyük ölçekli üretken sermaye, Koç Holding örneğinde olduğu gibi, özelleştirme sürecinin baş aktörlerinden biridir ve hızla uluslararasılaşmaktadır. Bugün sermayenin tahakkümü toplumsal yaşamın hemen her alanında görülmektedir. Bu gerçeğe rağmen geçmişe bakılarak kalkınma-sanayileşme merkezli analizler yapılmakta, bugünkü olumsuzluklara çare olarak geçmişin kalkınma dönemine dönüş çağrıları dillendirilmektedir. Buna karşılık, kalkınma ve sanayileşme kavramlarına eleştirel bir yaklaşımla, yaşanan sürecin bugün açığa çıkardığı sonuçları daha kolay anlayabiliriz. Bu tarz bir analizle tarihsel sürecin sonucunda biçimlenmiş sisteme ait yapısal özelliklere de ulaşmak olanaklıdır. Çalışmada kalkınma ve sanayileşme kavramları eleştirel bir değerlendirilmeye tabi tutularak, alternatif bir kavram olarak sermaye birikimi kavramı tartışılmıştır. Sonrasında bu kavramsal tartışmaların daha somut düzeyde analizi için Koç Holding’in birikim süreci içindeki konumu günümüz-geçmiş bağlantıları kurularak ele alınmıştır

 Anahtar Kelimeler: Kalkınma, sanayileşme, planlama, sermaye birikimi, sınıflar

 Abstract:

In contemporary Turkey, large scale productive capital is one of the main actors of the privatisation process, and it is internationalizing rapidly, as the example of Koç Holding illustrates. Today, the domination of capital is seen in every aspect of social life. Despite this fact, there are development-industrialisation centered analyses which turn their face to the past, and there are calls for a return to the now past development era as a cure to today’s maladies. In contrast to these, we can better understand the outcomes of the process with a critical approach to the concepts of development and industrialisation. With such an analysis, it is also possible to access the structural features of the system that has been shaped through the historical process. In this study, the concepts of development and industrialisation are critically evaluated and the concept of capital accumulation is discussed as an alternative. Then, for a more concrete level analysis of the conceptual discussions, the position of Koç Holding in the accumulation process is investigated by establishing present-past linkages.

 Key Words: Development, industrialisation, planning, capital accumulation, classes


64233 kez görüldü, 3554 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi