Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 389 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.138.x

Networking As An Internationalization Strategy For Small- And Medium-Sized Enterprises
Assis.Prof.Dr. Fatma Nur İPLİK
Çukurova University

Özet
Globalleşmedeki artış işletmeler arası ilişkilerde dönüşüme ve özellikle uluslararası alanda varlık gösterme çabası içerisindeki küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler) olmak üzere bütün işletmeler tarafından şebeke organizasyon yapısının kullanımında artışa yol açmıştır. İşletme şebekeleri, yabancı pazarlara hızlı girişi kolaylaştırdıklarından KOBİ’lerin uluslararasılaşma sürecinde büyük önem taşımaktadırlar. Bu derece önemli olmalarına karşın uluslararasılaşma süreçleri KOBİ’lerden ziyade büyük ölçüde çokuluslu işletmeler üzerine araştırılmıştır (Jansson ve Sandberg, 2008). Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı, KOBİ’lerin uluslararasılaşma stratejisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, KOBİ’lerin özellikleri, KOBİ’lerin uluslarasılaşmasındaki motivasyonlar, aşamalar, avantaj ve dezavantajlar, KOBİ’lerde şebeke yaklaşımı ile avantaj ve dezavantajları ve KOBİ’lerin sahip veya yöneticilerine yabancı pazara başarılı giriş süreçleri konusunda şebekeleşme bağlamında önerilerde bulunma üzerine yoğunlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Globalleşme, Şebekeleşme, Uluslararasılaşma, Uluslararası Pazarlar, KOBİ’ler.

Abstract
 Increase in globalization has led to the transformation of the relationships between firms and growing use of network form of organization by all firms especially small- and medium-sized enterprises (SMEs) that are striving to have an international presence. Business networks are of even greater importance for internationalization process of SMEs, since they simplify entering into foreign markets rapidly. In contrast to their importance, internationalization processes have mainly been studied for MNCs but less for SMEs (Jansson and Sandberg, 2008). In this direction, the main purpose of this study is to enhance the understanding of the internationalization strategy of SMEs. In the direction of this purpose, this study focuses on providing information on the characteristics of SMEs, motivations, stages, advantages and disadvantages of SMEs’ internationalization, network approach in SMEs with the advantages and disadvantages and making suggestions for owner/managers of SMEs to develop successful foreign market entry process in relation to networking.

Keywords: Globalization, Networking, Internationalization, International Markets, SMEs.

64391 kez görüldü, 2765 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi