Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 2 Sıra: 6 / No: 332 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0075.x

Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi
Doç.Dr. Muhsin HALİS Araş.Gör. Özlem YAŞAR UÄžURLU
Sakarya Üniversitesi - İİBF-Gaziantep Üniversitesi - İİBF

İş dünyası yoğun ve sürekli değişen bir rekabet ortamına sahiptir. İşletmelerin nihai hedefi bu ortamda başarılı olabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmektir. Bunun için artık geçmişte olduğu gibi klasik bir yönetim anlayışı yeterli olmamakta, işletmelerde insan gücü ve beşeri sermayenin önemi giderek daha fazla fark edilmeye başlanmaktadır. İşletmelerin değer yaratabilmesi ve sürdürebilir başarı elde edebilmesi rakiplerin taklit edemeyeceği öz yeteneklere sahip olmasına  bağlıdır. İşletmelerin kendi değerlerinin farkına varabilmelerini sağlayan en önemli faktörlerden biri de olumlu bir örgütsel iklimin varlığıdır. Ilımlı bir örgüt ikliminin var olması işletmenin nihai hedeflerine ulaşacak süreçte önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı,örgüt iklimi kavramı ve ilişkili diğer kavramları ele alarak, örgüt iklimi boyutlarını ortaya koymak ve örgüt ikliminin işletme açısından önemini analiz etmektir. Bu amaçla, literatür taraması yapılarak, yazılı ikincil verilerden yararlanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Örgüt iklimi, örgüt kültürü, örgüt iklimi tipi, verimlilik, motivasyon

 Abstract: Business world, has an intensive and changeable competitive environment. The latest aim of the companies is to survive and be successful in this environment. For this, a classical management approach is not sufficient, the companies have become aware of the importance of human capital nowadays much more than before. Creating value and acquiring sustainable success is due to own core competencies which can not been imitated by competitors. One of the most important factors providing companies to be aware of their value is a positive organizational climate. A soft climate has an important role in the process of achieving goals for the company. In this context, the aim of this study is to discuss the concept of organizational climate and other close-related concepts, to state the dimensions of organizational climate and to analyze the importance of organizational climate in terms of organization. For this purpose, in this study literature review is done, and secondary data is used. 

Key Words: Organizational climate, organizational culture, productivity, motivation
64323 kez görüldü, 8938 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi