Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 330 /     DOI:

The Effects Of Demographic Characteristics On Organizational Commitment And Job Satisfaction: An Empirical Study On Turkish Health Care Staff
Yrd.Doç.Dr. FİKRİ PALA Dr. SEMİH EKER-MELEK EKER
Uludağ Üniversitesi - İİBF

Özet: Bu çalışma Türk sağlık sektöründe belirlenen bir örneklem vasıtasıyla, organizasyonel bağlılık, iş tatmini ve demografik özellikler arasında ilişki ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Veriler, Bursa'da 3 hastanede görev yapan 473 sağlık hizmetleri çalışanlarından, sosyo-demografik anket formu, "Örgütsel Bağlılık Envanteri" ve "Minnesota İş tatmini" ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre cinsiyet, eğitim, unvan ve kurum organizasyonel bağlılık düzeyi üzerinde etkin olan değişkenler olurken, eğitim, unvan, kurum, ilgili meslekte ve aynı kurumda çalışma süresi gibi faktörler iş tatmini üzerinde belirleyici olarak öne çıkmaktadır.  

 Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri Personeli, Organizasyonel Bağlılık, İş Tatmini ve Demografik Özellikler.

 Abstract: This study explores the relationships between the organizational commitment, job satisfaction and demographic characteristics through a sample of Turkish health care staff. The data were obtained by using sociodemographic data form, "Organizational Commitment Inventory" and "Minnesota satisfaction Scale" from 473 health care staff that have been working in 3 hospitals in Bursa. In the analysis of data, descriptive statistic (mean and standard deviation), correlation analysis and logistic regression analysis were used. In this study, the results show that gender, education, title and institution are effective on the organizational commitment level. In terms of job satisfaction, education, title, institution, duration of occupation and working in the same institution can be stated as diagnostic factors.

 Keywords: Health Care Staff, Organizational Commitment, Job Satisfaction and Demographic Characteristics
64317 kez görüldü, 5671 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi