Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 8 / No: 263 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0030.x

İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti Ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma
Yrd.Doç.Dr. Hülya ÇEKMECELİOÄžLU
Kocaeli Üniversitesi - İşletme Bölümü

ÖZET

Örgütsel bağlılık ve iş tatmini, örgütsel etkililik, verimlilik ve iş performansının önemli belirleyicileri olup işten ayrılma niyeti ve devamsızlığı etkileyebilirler. Bu çalışmada, 1- örgütsel bağlılık ve iş tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri 2- iş ile ilgili tutumların (örgütsel bağlılık unsurları, iş tatmini, işten ayrılma niyeti) verimlilik üzerindeki etkileri 3- örgütsel bağlılığın üç bileşeni ile iş tatmini arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma Gebze’de, kimya sektöründe faaliyet gösteren dört büyük ölçekli işletmede yapılmış, elde edilen veriler SPSS 11.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları duygusal bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Çoklu regresyon analizi duygusal bağlılık ve iş tatmininin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Aynı zamanda, araştırma sonuçları duygusal bağlılık, iş tatmini ve normatif bağlılığın verimliliği pozitif yönde etkilediğini, iş tatmininin verimlilik üzerindeki etkisinin ise diğer değişkenlerin etkisinden daha güçlü olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: iş tatmini, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve verimlilik

SUMMARY

Organizational commitment and job satisfaction are important aspects of organizational effectiveness, productivity and job performance, and may impact on intention to leave, absenteeizm. In this research (1) the effects of three components of organizational commitment and job satisfaction on intention to leave (2) the effects of employees work related attitudes (organizational commitment, job satisfaction, intention to leave) on productivity and (3) relationship among job satisfaction, organizational commitment  are examined. Survey is conducted on 4 large scale firms operating in chemical ındustry in Gebze and data are analyzed through the SPSS 11.0 statistical packet program. The results of research revealed that there are positive correlation between job satisfaction and affective commitment.. Multiple regression analysis indicated that job satisfaction and affective commitment have negatif effect on intention to leave. The results further indicated that job satisfaction, affective commitment and normative commitment have significant effect on productivity, and  the effect of job satisfaction on productivity is stronger than the other variables.

Keywords: job satisfaction, intention to leave, organizational commitment, productivity


64205 kez görüldü, 4303 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi