Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 260 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0027.x

Öncülleri Ve Sonuçlarıyla İşletmelerde Örgütsel Öğrenme Süreci
Araş.Gör. Veli Denizhan KALKAN
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İşletme Fakültesi - Strateji Bilimi Bölümü

Abstract

Organizational learning process constitutes one of the main discussion points in management literature and comprehending it is vital for organizations. Organizational intelligence and organizational knowledge creation, both of which are located within the integrity of organizational learning process, are related with organizational learning functioning as antecedent and consequence respectively. However, literature regarding each concept has a relatively independent progress. Developing an approach that evaluates organizational intelligence and organizational knowledge creation, functioning as an antecedent capability and a critical consequence displayed at the organizational level respectively, within the integrity of organizational learning process will contribute to the further understanding of the organizational learning process. This paper concentrates on developing the mentioned approach based on an extensive literature review. The main findings of the literature regarding these three subjects (organizational intelligence, learning, and knowledge creation) are evaluated and a conceptual framework for further research is offered.

Key Words: Organizational learning, organizational learning process, organizational intelligence, organizational knowledge creation.

Özet

Örgütsel öğrenme süreci yönetim literatüründeki temel tartışma başlıklarından birini oluşturmaktadır ve daha iyi anlaşılması örgütler açısından önem taşımaktadır. Her ikisi de örgütsel öğrenme sürecinin bütünlüğü içinde yer alan örgütsel zekâ ve örgütsel bilgi üretimi, öncül ve sonuç rolleri itibarı ile, örgütsel öğrenme ile ilişkilidir. Bununla birlikte, her birine ilişkin literatür görece bağımsız bir gelişim içindedir. Öncül niteliğinde bir yeterlilik olarak örgütsel zekâyı ve örgütsel düzeyde ortaya çıkan kritik bir sonuç olarak örgütsel bilgi üretimini örgütsel öğrenme sürecinin bütünlüğü içinde değerlendiren bir yaklaşımın geliştirilmesi örgütsel öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma literatür değerlendirmesinden hareket ederek söz konusu yaklaşımın geliştirilmesine katkı sağlamaya yoğunlaşmıştır. Çalışmada birbiriyle ilişkili bu üç alandaki (örgütsel zekâ, örgütsel öğrenme ve örgütsel bilgi üretimi) literatürün ortaya koyduğu temel bulgular ele alınarak değerlendirilecek ve ileri araştırmalar için yararlı olabilecek kavramsal bir çerçeve sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel öğrenme, örgütsel öğrenme süreci, örgütsel zekâ, örgütsel bilgi üretimi.


61341 kez görüldü, 2374 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi